זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת בראשית

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת בראשית

  

[דף ב עמוד א] ויאמר אלהים יהי אור. א"ר יצחק מכאן משמע דעקרן קב"ה להני נטיען ושתיל לון דכתיב יהי. רבי יהודה אומר אור שכבר היה. תנן [משמע] דכתיב ויהי אור והיה לא כתיב אלא ויהי. וכד אסתכל קב"ה באינון דרין דרשיעיא דלא יתחזון לההוא נהורא גניז ליה הה"ד [איוב לח] וימנע מרשעים אורם ולמאן גניז ליה לצדיקיא. לצדיקיא דוקא כמא דכתיב אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה [תלים צז]. ויאמר אלהים יהי אור הה"ד מי העיר ממזרח [ישעיה מא]. וירא אלהים את האור כי טוב מאי ראה א"ר חייא כדקא אמרן חמא בעובדיהון דרשיעיא וגניז ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.