ויקח אברהם הלכות חובל ומזיק פרק ג

ויקח אברהם הלכות חובל ומזיק פרק ג

  


הלכה ד
[ד] המבייש את השוטה פטור וכו'. נ"ב חק"ל אה"ע סי' ע' דקנ"ה ע"ג.

הלכה ה
[ה] שהוא משקל ט' סלעים פחות רביע וכו'. נ"ב מעשה אברהם דקע"ט ע"ב.

הלכה ו
[ו] ויש שתובע ועושין פשרה ביניהם וכו'. נ"ב שם ע"ג.