ויקח אברהם הלכות חגיגה פרק א

ויקח אברהם הלכות חגיגה פרק א

  


הלכה א
[א] ג' מצות נצטוו ישראל בכל רגל וכו'. נ"ב עץ החיים בלשונות ד"ה ע"א.
ומי שבא לעזרה ביום ראשון ולא הביא עולה וכו'. נ"ב חק"ל יו"ד ח"ב סי' י"ב דף ח"י ע"א.

הלכה ד
[ד] מי שלא הקריב ביו"ט הראשון עולת ראייתו וכו'. נ"ב חק"ל א"ח סי' קכ"ט דרנ"ו ע"ב.

הלכה ח
[ח] עולת ראיה ושלמי חגיגה וכו'. נ"ב שם סי' קצ"ט דרנ"ו ע"א.

הלכה י
[י] מותר להקריב בחה"מ נדרים ונדבות וכו'. נ"ב לשון למודים חא"ח סי' קס"ב ד"פ ע"ג עץ החיים בלשונות ד"ח ע"ד.