ויקח אברהם הלכות זכיה ומתנה פרק ו

ויקח אברהם הלכות זכיה ומתנה פרק ו

  


הלכה יז
[יז] וצריכין שיהיו הדברים שהן פוסקין וכו'. נ"ב שם ד"מ ע"ד.