ויקח אברהם הלכות דעות פרק א

ויקח אברהם הלכות דעות פרק א

  


הלכה ד
[ד] הדרך הישרה וכו'. נ"ב בגדי יו"ט דל"ו ע"ג.