ויקח אברהם הלכות גירושין פרק יב

ויקח אברהם הלכות גירושין פרק יב

  


הלכה ב
[ב] הוציאה גט מתחת ידה וכו'. נ"ב בגדי יו"ט דפ"ח ע"א.