ויקח אברהם הלכות גזלה ואבדה פרק א

ויקח אברהם הלכות גזלה ואבדה פרק א

  


הלכה א
[א] כל הגוזל את חברו שוה פרוטה וכו'. נ"ב ברכת מל"ח ד"ז ע"ב מעשה אברהם דרכ"ב ע"א.

הלכה ו
[ו] הגוזל פחות משוה פרוטה וכו'. נ"ב הלכות יו"ט דצ"ד ע"ב.

הלכה ט
[ט] ואין לוקין על לאו זה מפני שאין בו מעשה וכו'. נ"ב חק"ל יו"ד ח"ב סי' י"ב דח"י ע"ב.