ויקח אברהם הלכות ברכות פרק ז

ויקח אברהם הלכות ברכות פרק ז

  


הלכה ט
[ט] ואין נוטלין ידיהם וכו'. נ"ב נחמד למראה דח"י ע"א.