ויקח אברהם הלכות ברכות פרק ו

ויקח אברהם הלכות ברכות פרק ו

  


הלכה ז
[ז] וכן אם נתגלו וכו'. נ"ב לב חיים ח"א סי' ס"ב דע"ח ע"ב.

הלכה ט
[ט] וכל מים שנפסלו וכו'. נ"ב חקי חיים די"ז ע"ג.

הלכה יח
[יח] לט אדם את ידיו במפה וכו'. נ"ב יד משה דקס"ב ע"א.