ויקח אברהם הלכות ברכות פרק ב

ויקח אברהם הלכות ברכות פרק ב

  


הלכה ח
[ח] הלח"מ: במע' בגי' הטור ז"ל. נ"ב שם דקי"ב ע"ב.