ויקח אברהם הלכות בית הבחירה פרק ז

ויקח אברהם הלכות בית הבחירה פרק ז

  


הלכה א
[א] מ"ע ליראה מן המקדש וכו'. נ"ב תולדות יעקב דמ"ו ע"ג.

הלכה ז
[ז] אעפ"י שהמקדש היום חרב בעונות' וכו'. נ"ב שם דמ"ו ע"ב.

הלכה יג
[יג] מ"ש המ"ל. נ"ב מערכי לב ח"א ד"ן ע"ב דרש אברהם ד"ו ע"ב.

הלכה יד
[יד] ואין נוטעין בה גנות ופרדסים וכו'. נ"ב אבות הראש ח"ב דמ"ז ע"ב.
ואין מקיימין בה אילנות וכו'. נ"ב נחמד למראה דל"ג ע"ג.

הלכה יח
[יח] עזרת ישראל מקודשת מעזרת נשים וכו'. נ"ב עה"ח ס' בהעלותך דע"ח ע"ב.