ויקח אברהם הלכות אישות פרק יא

ויקח אברהם הלכות אישות פרק יא

  


הלכה ז
[ז] וכן גר שנתגייר הוא ואשתו וכו'. נ"ב חק"ל ח"מ ח"א סי' קכ"ד דקצ"ז ע"ג.

הלכה ח
[ח] כל בתולה וכו'. נ"ב חקי חיים דקמ"ח ע"א.