ויקח אברהם הלכות אבל פרק ב

ויקח אברהם הלכות אבל פרק ב

  


הלכה א
[א] ומדבריהם שיתאבל האיש על אשתו וכו'. נ"ב עה"ח ס' אמור דמ"ג ע"ב.

הלכה יג
[יג] הספקות אינו מטמא להם וכו'. נ"ב חק"ל יו"ד ח"א סי' קי"ד דקס"ה ד וסימן יק"ח דקע"ט ע"ב.