התראה

התראה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4332 מקורות עבור התראה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק ז

 וישראל [ר' מאיר אומ' אם יודע בה שמדירה ואינה מקיימת אל ישנה להדירה] ר' יהודה או' אם היה יודע בה שאינה קוצה לה חלה יוציא ויתקן אחריה הלכה זאי זו היא קולנית כל שמדברת בביתה ושכיניה שומעין את קולה כל אילו נשים שעברו על הדת צריכות התראה ויוצאות שלא בכתובה לא התרה בהן יוציא ויתן כתובה (כל אילו שאמרו יוציא ויתן כתובה) אין צריך לומ' מאתים לבתולה ומנה לאלמנה יתר על כן אפי' כתובתה מאה מנה איבדה את הכל ונוטלת בלאיות שמוצא לפניה הלכה חהמקדש את האשה על מנת שאין לה נדרים ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת הלכה

2

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת תרומות פרק ז

 והתנינן האוכל תרומה שוגג פתר לה כר"מ דר"מ אמר לוקה ומשלם והא תנינן האוכל [דף לה עמוד ב] תרומה מזיד על דעתיה דנתן בר הושעיה דו אמר משלם ואינו לוקה ניחא על דעתיה דרבי יוחנן דו אמר אם התרו בו לוקה ואם לא התרו בו משלם פתר לה במזיד בלא התראה על דעתיה דרשב"ל לא שנייא היא מזיד היא שוגג היא התרו בו היא לא התרו בו סבר ר"ש בן לקיש כר"מ דאמר ר"מ לוקה ומשלם א"ר חנינא קומי רבי מנא ואין יסבור ר"ש בן לקיש כל מתני' דר"מ קרייא דר"מ והא כתיב [ויקרא כב יד] ואיש כי יאכל קודש

3

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כג

 משקר אעבר עליו את הדין ת"ל לא תטה משפט אבינך.פסוק ז(ז). [מנין לשלשה שנושין באחד מנה שלא יהא אחד בעל דין ושנים עדים ויוציאו ממנו ויחלוקו תלמוד לומר מדבר שקר תרחק]. ונקי וצדיק אל תהרג מנין אתה אומר יש לו עדים ואין לו התראה יש לו התראה ואין לו עדים פטור שנים מעידין בו שחילל את השבת אחד מעיד שליקט תינין ואחד מעיד שליקט ענבים אחד מעיד שליקט שחורות ואחד מעיד שליקט לבנות יכול הואיל וחלל זה שבת מכל מקום יבוא ויהרג ת"ל ונקי וצדיק אל תהרג. ונקי וצדיק אל תהרג מלמד שמחזירין אותו לזכות יכול יהו מחזירין

4

מדרש תנאים לדברים פרק יג

 מעליהן שנ' בליעל בלי עול:פסוק יד(יד). יצאו הם ולא שלוחם: אנשים אין אנשים פחות משנים: ד"א אנשים ולא נשים אנשים ולא קטנים: בני בליעל בנים שפרקו עול שמים מעל צואריהם: מקרבך ולא מן הספר: וידיחו את יושבי עירם ולא יושבי עיר אחרת: לאמר מלמד שצריכין התראה לכל אחד ואחד מלמד שאין נהרגין עד שיהיו מדיחיה מאותה עיר ומאותו השבט ועד שיודחו רובה והיו המודחין מעשרה ועד מאה דברי ר' יאשיה ר' יונתן אומר ממאה ועד רובו של שבט שנאמר יושבי העיר לא כפר קטן ולא (כפר) [כרך] גדול (ולא) [וכל] פחות ממאה כפר ורובו של שבט כרך גדול:

5

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה יט

 וע"י שהוא מוסיף דעת הוא מוסיף עליו מכאוב, אמר שלמה ע"י שהרביתי עלי חכמה הרביתי עלי כעס, ועל ידי שהוספתי עלי דעת הוספתי עלי מכאוב, שמעת מימיך אומר חמור זה יוצא צינה עליו, כמה חככים באה עליו, והיכן הן יסורין מצויין, על בני אדם, רב אמר אין תלמיד חכם צריך התראה, אמר ר' יוחנן ככלי פשתן הדקים הבאים מבית שאן אם מתפחמין קימעא הן אבודין אבל כלי פשתן הארבליין, כמה הן, וכמה דמיהם, תני ר' ישמעאל לפום גמלא שחנא, בנוהג שבעולם שני בני אדם נכנסין לקפילין, חד אמר אייתי קופר צלי, ופיתא נקייה, וחמר טב, וחד אמר אייתי פיתא ותרדין,

6

בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה לד

 בראשית לב) הצילני נא מיד אחי מיד עשו, אדרוש את נפש האדם אלו ישראל שנאמר (יחזקאל לד) ואתנה צאני צאן מרעיתי אדם אתם.יד [ט, ו - ז] שופך דם האדם באדם דמו ישפך וגו', א"ר חנינא כולהם כהלכות בני נח בעד אחד, בדיין אחד, בלא עדים, ובלא התראה, ע"י שליח, ע"י עוברים, בעד אחד בדיין אחד, שופך דם האדם באדם אחד, דמו ישפך, בלא עדים ובלא התראה, שופך דם האדם דמו ישפך, ע"י שליח, שופך דם האדם, ע"י אדם, דמו ישפך, על ידי עוברים, שופך דם האדם, ר"י ב"ר סימון אמר אף החונקו, שופך דם האדם וגו', אמר ר' לוי

7

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נב

 חיבה בלשון קדושה בלשון שמלאכי השרת מקלסין אותו, שנאמר (ישעיה ו) וקרא זה אל זה ואמר קדוש וגו', א"ר יוסי בן ביבה (משלי טו) רחוק ה' מרשעים אלו נביאי אומות העולם, ותפלת צדיקים ישמע אלו נביאי ישראל, ויבא אלהים אל אבימלך ויאמר לו הנך מת על האשה וגו', מכאן שאין התראה בבני נח, והיא בעולת בעל, אמר רבי אחא בעלה נתעטר בה והיא לא נתעטרה בבעלה, רבנן אמרי מרתא דבעלה, בכל מקום האיש גוזר ברם הכא כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה.ו [כ, ד - ה] ואבימלך לא קרב אליה וגו', הגוי גם צדיק תהרוג, אמר אם כך דנת

8

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה יט

 עליו מכאוב, אמר שלמה על ידי שהרביתי עלי חכמה הרביתי עלי כעס ועל ידי שהוספתי עלי דעת הוספתי עלי מכאוב (ועל ידי שהרביתי בדעת הרביתי בייסורין), שמעת מימיך אומר חמור זה יוצא חמה עליה אבבית עליה, והיכן הם ייסורין מצויין אלא על בני אדם, ר' א' אין תלמיד חכם צריך התראה, אמר ר' יוחנן ככלי פשתן הדקים הבאין מבית שאן אם מתפחמים הם קימאה הם אבדים, אבל כלי פשתן הארבלין כמה הן וכמה דמיהן, תני ר' ישמעאל לפום גמלא שיחנא, בנוהג שבעולם שני בני אדם נכנסין לקפילין חד אמר אייטי קופד צלי ופיתה נקייה וחמר טב וחרנה אמר אייטי פיתה

9

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת נח פרשה לד

 אילו ישראל ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם (יחזקאל לד לא).(ו) [שופך דם האדם] וגו' אמר ר' חנינה כולהם בהלכות בני נח, בעד אחד בדיין אחד בלא התרייה על ידי שליח על ידי עוברים, [כעד אחד בדיין אחד שנ' שופך דם האדם באדם אחד דמו ישפך, בלא התראה שנ' שופך דם האדם באדם דמו ישפך, על ידי שליח שנ' שופך דם האדם באדם דמו ישפך על ידי אדם דמו ישפך, על ידי עוברים שנ' שופך דם האדם באדם דמו ישפך], ר' יודה בר' סימון א' אף החונקו מפי עצמו שופך דם האדם באדם דמו ישפך, אמר ר' לוי הרי

10

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נב

 לרוכב הוי לרוכב על כן לא נתתיך לנגע אליה.(ז) [ועתה השב אשת האיש] וגו' אמר לו מי מפייסו שלא נגעתי בה, אמר לו כי נביא הוא, אמר לו מי מודיע לכל, אמר לו ויתפלל בעדך וחיה.ואם אינך משיב דע כי מות תמות מיכן שאין התראה לבני נח.(ח) [וישכם אבימלך בבקר ויקרא לכל עבדיו] אמר ר' חנן לפי שרואים עשן סדום עולה ככבשן אמרו תאמר אותן המלאכים שנשתלחו לסדום באו לכאן לפיכך וייראו האנשים וגו'.(ט) [ויקרא אבימלך לאברהם] וגו' מהו מה עשית לנו, הנך מת על האשה וגו', ומה חטאתי לך, אם אינך משיב דע כי מות

1234567891011121314151617181920