השגחה

השגחה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1323 מקורות עבור השגחה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

פירוש הסולם לזוהר - הקדמה מאמר בליליא דכלה

 בין: הוא, אל שמו, כי בשמו, שהוא המלכות באים הזווגים בזה אחר זה זמנין בחבורא וזמנין בפרודא ע"ש, אבל בגמר התיקון, דהיינו בזמנא דכתיב בלע המות לנצח, הנה אז יהיה הוי"ה אחד ושמו אחד, כי שמו שהוא הנוקבא תשוב כאור הז"א ממש, דהיינו כולו טוב בלי רע כלל. ותתגלה בה השגחה פרטית כנ"ל. שז"ס והיה אור הלבנה כאור החמה.וע"כ בעת ההיא תקרא הנוקבא בשם ספר זכרון. כי המלכות נקראת ספר, בהיות כל מעשי בני העולם נרשמים בה. ויסוד דז"א נקרא זכרון, כי הוא זוכר מעשי עולם וחוקר כל יצורי קדם, שממנו מושפעים כולם, כנ"ל בסו"ה להאיר על הארץ. ובשתא

2

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית ב מאמר היכל ד' גבורה

 בני העולם למשפט. כלומר שע' אורות הללו, ה"ס ב"ד של מעלה, הדנים כל בני העולם. תרין נהורין אלין אינון סהדי סהדותא, ב' האורות העומדים לפניהם, הם המעידים עדות של מעשי בני העולם. בגין דאית שבעה עיני ה' דמשטטי בכל ארעא, משום שיש שבעה עיני ה' המשוטטות בכל הארץ. עינים פירושו השגחה. ויש שבעה מדות בהשגחתו ית' שהם חג"ת נהי"מ, והם המכונים שבעה עיני ה', כלומר ז' מיני השגחה המכשירים את בני העולם לקבל העונג והנועם העליון. כל מה דאתעביד בעלמא אתרשים בההוא עובדא ממש וההוא זכותא ממש וקיימי בקיומייהו, כל מה שנעשה בעולם הן טוב והן רע, נרשם צורתו באותו

3

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וישב מאמר ויהי נא פי שנים ברוחך אלי

 שהוא רחמים, ושחור על דין. וכל הענבים, בין לבן ובין שחור, תלוים בסוד האמונה, שהיא הנוקבא, שמלכות דמדת הדין ה"ס שחור, ומלכות הממותקת בבינה ה"ס לבן, וע"כ מתבארים בחכמה הן לטוב והן לרע, אלו, השחורים, מורים שהם צריכים רחמים, שהם צריכים להתמתק במדת הרחמים שהיא בינה, ואלו, הלבנים מורים שהם השגחה של רחמים. כי כבר נתמתקה המלכות בבינה, ונעשתה רחמים.[אות רסז] ת"ח אדם הראשון וכו': בוא וראה אדם הראשון, אשתו סחטה לו ענבים וגרמה לו מות, ולכל ישראל, ולכל העולם. נח, בא לענבים האלו ולא נשמר כראוי, מה כתוב, וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלה, שכתוב, אהלהב

4

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת משפטים מאמר אידרא דמשכנא

 ההשגחה על כל, ההשגחה על עליונים ועל תחתונים. וכל אלו בעלי ההשגחה של המלך, נקראים כך, עינים בעינים מתאחדים צבעים, דהיינו לבן אדום ירוק, ובאלו הצבעים נקראים כל בעלי ההשגחה של המלך, כל אחד לפי דרכו, וכולם נקראים צבעי העין. כמו שמתראה ההשגחה של המלך, כך מתעוררים הצבעים. אם הוא השגחה של חסד, הוא לבן, ואם של דין, הוא אדום, ואם של רחמים, הוא ירוק.פירוש. השגחה ה"ס חכמה, כי אין השגחה אלא מאור החכמה, בסו"ה, כולם בחכמה עשית. ואומר, שעינים ה"ס ההשגחה, דהיינו חכמה. וג' גווני עינא, ה"ס ג' קוין ימין שמאל אמצעי, שאין החכמה מתגלה זולת על כולם

5

פירוש הסולם לזוהר - שמות ספרא דצניעותא פרקא קדמאה

 ונמצא שחכמה דא"א שהוא סתר אחד יצאה ונתקנה בתוך הכתר דא"א, שהוא סתר ב'. ובדרך זה נזדמן הארת ראש הא' שנקרא רדל"א, להאיר לתחתונים. הקרום של האויר, שבין גלגלתא לחכמה סתימאה, נזדכך וסותם. אלו שערות הראש דא"א הנקראות צמר נקי, תלויות במשקל. רצון הרצונות מתגלה, במצח דא"א, ע"י תפלות התחתונים. השגחה מעין פקוחה, שלא ינום, ושומר תמיד, נתקנה בעינים דא"א והשגחה של הפרצופין שלמטה תלויה בהשגחה זו העליונה דא"א. וב' נקבים של ממלא מקום השלטון, שה"ס החוטם, המעורר רוח חיים לכל. פרדשקא פירושו ממלא מקום השר, כמו פרדכש (מגילה י"ב ע"ב).פירוש. אחר שביאר, שהמתקלא תלוי בראש עתיק הנקרא רדל"א,

6

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת פקודי מאמר חשבון ומספר

 לצד הטומאה, השגחתה תמיד עליהם. ובמקום ששולטת ההשגחה מצד הקדושה, לא ישגיח עליו הסטרא אחרא, ולא יקרב אליו לעולם, ולא יוכל להדיחו ממקומו בשום דבר, בכל מה שהוא עושה. ועל זה כתוב, עיני ה' אל צדיקים וגו', שמשום זה לא יוכל לשלוט עליהם הסטרא אחרא. ועתה עזרת השמים כאן וכל השגחה טובה שלמעלה כאן, וכל סטרא אחרא, וכל דבר רע, לא יוכל לשלוט עליכם.[אות צ] אמר ר' אבא וכו': אר"א, הרי למדנו, שבכל מקום שצד הקדושה שורה עליו, אע"פ שעומד בחשבון, אין הברכה נמנעת משם. אמר ר' אלעזר, ודאי כך הוא. אמר לו, והרי ישראל הם קדש, ובאים מצד

7

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת פקודי מאמר היכל השלישי נוגה נצח

 ההוא בא להשטין, אז מתאספים כל אלו, י"ב השרפים וד' האראלים, ועומדים לפני הקב"ה, ואז מתעטרים כולם ועומדים לפני הקב"ה. בעת ההוא מה כתוב, משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים. מציץ, הוא כמי שמביט דרך מקום דק שרואה, ואינו רואה כל מה שצריך. ואחר כך, משגיח מן החלונות. שהוא מקום השגחה יותר, דהיינו שפותח פתחים לרחם על הכל. וכשהקב"ה משגיח על העולם, הסתכל באלו החלונות ובאלו החרכים, ומרחם על הכל.[אות תקפט] וכדין כד ישראל וכו': ואז כשישראל תוקעים בשופר ההוא, ונתעורר מלמטה, קול ההוא היוצא משופר הכלול מאש מים ורוח, ונעשה מן הכל קול ההוא. כדי לעורר קול עליון,

8

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת פקודי מאמר היכל הרביעי היכל הזכות גבורה

 לצד שמאל. וכולם נכללים ברוח ההוא שנקרא זכות אל.[אות תריט] וכד אתכלילן וכו': וכשנכללו כולם בו, בזכות אל, הוא מוציא חיה אחת, וחיה הזו לוהטת, ונקרא שמה תומיאל. חיה זו היא חיה העומדת להשגיח בעולם בתוך אלו, עיני ה', ההולכים ומשוטטים בעולם. ואלו עיני ה', כולן לוקחות השגחה, מאלו מעשים טובים שנעשו בסתר, ולהשגיח באלו המעשים שהם בשלמות הלב, ואע"פ שלא נעשו כראוי. (ב"ב אות ק"ז).[אות תרכ] האי חיותא איהי וכו': חיה זו עומדת להשגיח על התפלות. משום שכל הבקשות שבני אדם שואלים בתפלתם, כולן עומדות בידי חיה הזו, והיא מניחה אותן בהיכל הזה. ואלו הבקשות עומדות בהיכל

9

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת אמור מאמר כי יקלל אלקיו

 אמר, תקון חריצים ובקעי מים שבני אדם עושים בתוך שדותיהם להעברת המים, הלואי שלא היו נמצאים, אמר לו ר"ש, אסור לך לומר כך, משמש העולם הוא, ואסור לאדם לנהוג בזיון במשמשו של הקב"ה, ואפילו אם הוא מזיק, וכל שכן אם הם מעשים של אמת, כגון אלו החריצים שבשדות, שנמצאים בחלקי השגחה העליונה, כלומר, שיש שורש לתקון זה למעלה.טיקלי, פירושו חריץ, מלשון האי מאן דאתקיל תיקלא, (ב"ב נ"ד א) דהיינו החריצים שעושים בכרמים ובשדות להעברת המים, כמ"ש בכלאים ח', חריץ שעובר בכרם. פוסקרא, פירושו עבר ופסג, לפי הענין, בקטפוי, פירושו בבגדיו. מלשון קטיפות אינן חייבות בציצית (ספרי שלח) קוטרא, פירושו

10

פירוש הסולם לזוהר - במדבר האדרא רבא קדישא מאמר מצחא דז"א

 פירוש הסולם לזוהר - במדבר האדרא רבא קדישא מאמר מצחא דז"א[אות קצט] מצחא דגולגלתא אשגחותא וכו': מצח הגלגלת. הוא השגחה דהשגחה. ואינו מתגלה חוץ מבעת ההוא שהרשעים צריכים להפקד, וצריכים לעיין במעשיהם. ולמדנו, כשמתגלה המצח הזה דז"א, מתעוררים כל בעלי הדין, וכל העולם נמסר בדין. חוץ משעה ההיא כשעולות תפלות ישראל לפני עתיק יומין, ורוצה לרחם על בניו, מגלה המצח שלו שנקרא רעוא דרעוין, ומאיר במצח הזה דזעיר אנפין, והדין נשקט.כבר ידעת סוד גלגלתא והפנים, שהגלגלת ה"ס ם' דצלם שהי' אינה יוצאת מאויר אשר בה, וע"כ השערות שמקורם הוא אותה הי' שנכנסה באויר, אינם נפרדים משם לעולם.

1234567891011121314151617181920