הר המוריה הלכות חגיגה פרק א

הר המוריה הלכות חגיגה פרק א

  

הלכה א
[א] נצטוו ישראל וכו'. חגיגה ו' ב' תוספתא שם פ"א ירושלמי שם ה"ב ספרי ראה פיסקא קל"ח.
תחוג לה' וכו'. בחגיגה ט' א' י' ב' נפקא ליה מוחגותם וכו' וכן הוא בפי' המשניות לרבינו ועיין ספרי ראה פיסקא קמ"ב ובתו"כ אמור פי"ז.
ויביא עמו וכו'. עיי"ש ב' א' תוס' ד"ה הכל וכו' ועיי"ש ז' א' יעו"ש.
מן העוף וכו'. עיין מרן ז"ל מש"כ בזה ומש"כ שעופות הם בכלל זבחים עיין לעיל פ"א ממעשה הקרבנות הי"ז יעו"ש היטב ומה שציינתי שם (ומש"כ בשם המכילתא עיין משפטים פ"כ ובהגהת איפת צדק שם יעו"ש היטב) ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.