הר המוריה הלכות בכורות פרק ח

הר המוריה הלכות בכורות פרק ח

  

הלכה א
[א] כמו שביארנו. לעיל פ"ז ה"א.
לשמיני או וכו'. נזיר ל"א ב' בכורות ס' ב' תו"כ בחקותי פי"ג.
אם קרא וכו'. שם ושם ושם וע"ע בכורות ל"ב א' נ"ט א' ס' א' ותוספתא פ"ז.
בין בכוונה וכו'. כרב חסדא ורבה בר רב הונא בנזיר ל"ב א' ועיין במל"מ.

הלכה ב
[ב] אינו קרב וכו'. שם ס' א' ובתוספתא פ"ז ובתו"כ שם ובפרשת ויקרא פט"ז פרשה י"ג יעו"ש.
וטעון נסכים וכו'. מנחות צ"א ב' תוספתא דמנחות פ"י וספרי שלח פיסקא ק"ז.
ואינו עושה וכו'. שם בבכורות ס' א' ס"א א' ובתוספתא שם ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.