הר המוריה הלכות בכורות פרק ד

הר המוריה הלכות בכורות פרק ד

  

הלכה א
[א] חייבת בבכורה וכו'. עיין חולין קל"ה ב' קל"ו א' ועיין תוס' בכורות ב' א' ד"ה והמשתתף וכו' ועיין בכורות נ"ו ב'.
באם או וכו'. בכורות ג' א' ב' נ"ג א' יעו"ש ובתוס' ורא"ש שם ועיין בכורות ב' ב' ועיי"ש י"ג א' תוספתא פ"א ופ"ב.
שיחתך אבר וכו'. עי' מרן ועיין לח"מ מש"כ בזה. ועיין מל"מ שתמה על כתבי מהרי"א בסימן קס"ח שכתב דחולבת ושוב הקנה לעכו"ם בכסף דהוי ספק בכור יעו"ש והקשה המל"מ דהוי ספק ספיקא שמא ביכרה כבר ואת"ל לא ביכרה מקודם שמא הלכה דכסף קונה ותירץ דלא הוי ס"ס המתהפך יעו"ש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.