הר המוריה הלכות בית הבחירה פרק ז

הר המוריה הלכות בית הבחירה פרק ז

  

הלכה א
[א] ולא מן המקדש וכו'. יבמות ו' ב' ובתו"כ קדושים פ"ז יעו"ש היטיב.

הלכה ב
[ב] או במנעלו וכו'. שם ושם וברכות נ"ד א' ותוספתא שם פ"ו ובספרי תצא פיסקא רנ"ח. ומש"כ במנעלו שברגליו כן הוא הלשון בברכות ס"ב ב'. ור"ל וכ"ש כשאוחז מנעליו בידיו דזהו מגונה טפי אמנם שם במשנה ובתו"כ ובספרי ובתוספתא הגי' באופן אחר יעו"ש. וכן הוא ביבמות שם.
באפונדתו. רש"י ז"ל פי' שם שהוא חגור חלול להכניס בו מעות אבל רבינו פי' שם בפי' המשניות דהוא בגד התחתון מפני הזיעה ואסור ליכנס בו אם לא שיה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.