הר המוריה הלכות ביאת המקדש פרק ג

הר המוריה הלכות ביאת המקדש פרק ג

  

הלכה א
[א] לשלח וכו'. עי' ספרי תצא פיסקא רנ"ה.

הלכה ב
[ב] בדד ישב וכו'. כ"ז לקוח מהספרי נשא פיסקא א' יעו"ש היטיב אבל בפסחים ס"ז א' ב' איתא שם מחלוקת ר' יהודה ור' שמעון ר"י דריש בדד ישב מחוץ למחנה מושבו דכתיב גבי מצורע שלא ישבו אחרים עמו ונלמד מכאן דמצורע משתלח חוץ לשלש מחנות יכול זבין וטמאי מתים משתלחין למחנה אחד ת"ל ולא יטמאו את מחניהם ליתן מחנה לכל אחד ואחד ור"ש ס"ל יאמר מת הקל וכ"ש זב החמור למאי נאמר זב ליתן לו מחנה שני ואל יאמר מצורע שהוא חמור מכולם ליתן לו מחנה של ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.