הר המוריה הלכות ביאת המקדש פרק ב

הר המוריה הלכות ביאת המקדש פרק ב

  

הלכה א
[א] אלא מיוהכ"פ וכו'. עיין לעיל פ"ז מהל' בית הבחירה הכ"ב והוא פשוט בכמה דוכתי ומבואר בתורה פרשת אחרי מות.
לעבודה וכו'. כתב מרן וז"ל נראה דהיינו להקטיר הקטורת על מזבח הזהב שהוא בהיכל עכ"ל וה"ה שהיו נכנסין להדליק המנורה בכל יום וע"ע לעיל בסי' י"ג סעיף י"א שהיו נכנסים להיכל להשתחוות יעו"ש היטיב וע"ע לקמן פ"י מהל' מעשה הקרבנות ה"ג יעו"ש היטיב. וע"ע במדרש רבה נשא פ"ז יעו"ש.

הלכה ב
[ב] זה קה"ק וכו'. עיין מש"כ מר"ן בזה ובעל הג"ה שם הגיה וכן נ"ל עיקר כדבריו שכצ"ל ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.