הר המוריה הלכות איסורי מזבח פרק ו

הר המוריה הלכות איסורי מזבח פרק ו

  

הלכה א
[א] תמים ונבחר וכו'. לעיל פ"א ה"א ופ"ב ה"ח ופ"ג הי"א יעו"ש היטיב.
הנסכים יהי' וכו'. מנחות פ"ג ב' מנחות פ"ז א' ועיין ספרי פרשת פינחס פיסקא קמ"ט יעו"ש (ומכאן ראיה מוכרחת למש"כ מרן דכו"ע מודו דבעינן נסכים תמימין יעו"ש).
לא מיין וכו'. שם פ"ו ב'.
ולא סלת וכו'. שם פ"ה א'.
שריחו רע וכו'. שם פ"ז ב' ופ"ו א'.

הלכה ב
[ב] לא יהיה וכו'. עיין לעיל פ"ו מהל' ביאת מקדש הי"ב במדות פ"ב מ"ה מנחות פ"ה ב' ק"א א' ועיין תענית ל"א א' ברש"י ותוס' ובירושלמי שם ה"ז וב"ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.