הר המור הלכות זכיה ומתנה פרק ו

הר המור הלכות זכיה ומתנה פרק ו

  

הלכה ט
[ט] וכתב לאשתו עמהן קרקע כל שהוא כו'. עיין למרן החבי"ב בחי' לאה"ע סימן ק"ו אות ויו וז"ל ויר' מדברי רשד"ם חא"ה סי' קל"ו שלא ראה דברי הרב כו' ולא דברי בעה"ת בשנ"ט כו' ומיהו לפי מה שדקדק מוה"ר ז"ל כו' דבדברי בה"ת כו' לא הוזכר נדוניא אלא בחי' אפשר לומר דאף רשד"ם ראה דברי בה"ת וה"ה ז"ל והיה מפרשם כו' כמו שמפרש מוה"ר ז"ל בסי' הנז' כו' ע"ש ואנכי תולעת ולא איש תמהני עליו אחר המח"ר דאיך אפשר לפרש ולו' אפילו בלשון אפשר שמהרשד"ם פירש דברי בה"ת והרב כו' כמו שמפרשם מהרימ"ט שהרי מהרשד"ם ז"ל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.