העמק דבר דברים פרשת שופטים פרק יט

העמק דבר דברים פרשת שופטים פרק יט

  

(א) נתן לך את ארצם. כאן לא כתיב לרשת אותם מפניך כמו לעיל י"ב כ"ט, דלענין הפרשה שאנו עומדים אין נ"מ במה שיגרשו את כלם כמו שם וכמש"כ שם:
וישבת בעריהם ובבתיהם. לעיל י"ב כ"ט כתיב כי יכרית וגו' וישבת בארצם, דשם מיירי משום ישיבת הארץ שתחשוב שכך סגולת הארץ לגידול תבואה ואילנות בעבודת הגוים האלה יעו"ש, אבל כאן ענין הפרשה תלוי בידיעת הערים ובתיהם, מש"ה כתיב וישבת בעריהם ובבתיהם ותעמוד על ידיעה ברורה איזה עיר ראויה עפ"י האופנים המבואר בפ"ב דמכות:
(ב) בתוך ארצך. ולא תחשוב כי יותר טוב להמציא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.