העמק דבר דברים פרשת נצבים פרק ל

העמק דבר דברים פרשת נצבים פרק ל

  

(א) והיה כי וגו'. פרשה זו היא פרשת הגאולה, נבואה ברורה איך יהיה סדר הגאולה העתידה בפרטות כאשר יבואר, וכמו שביאר ה' למשה סדר גאולת מצרים מהחל עד גמר קריעת ים סוף כמש"כ בס' שמות ז':
והשבת אל לבבך. בשום לב לראות מה לעשות:
בכל הגוים. ולא בכל העמים, דאע"ג שיש בכל העמים מעט מישראל, מ"מ בתחלה יהי' התעוררות בקרב עיקר ישוב ישראל, שהם בכל הגוים היינו אומות גדולות:
(ב) ושבת עד ה' אלהיך. כמשמעו תשובה על עונות:
ושמעת בקולו. א"א לפרש הכונה לעשות כדבר ה', דא"כ היאך יתפרש להלן מקרא ח' ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.