המנונא

המנונא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2351 מקורות עבור המנונא. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת פנחס

 שוי יקר לשמא דא, ויבא גם השטן בתוכם, גם לרבות ההיא נוקבא דיליה אוף הכא להתיצב על יי' דאיהו חייש נמי ליקרא דשמא דא, הכא אפליגו עמודין קדמאין דעלמא חד אמר איוב מחסידי אומות העולם הוה, וחד אמר מחסידי ישראל הוה ואלקי לכפרא על עלמא דהא יומא חד אשכחיה רב המנונא לאליהו, א"ל ודאי תנינן דאית צדיק ורע לו רשע וטוב לו אמר צדיק כל שממועטין לו חובותיו נותנין לו בעולם הזה חובו ועל כן צדיק ורע לו וכל שמרובין עוונותיו וממועטין זכיותיו נותנין לו שכרו בעולם הזה רשע וטוב לו, א"ל דינוי דמארי עלמא עתיקין (ס"א עמיקין) אבל בשעתא

82

זוהר כרך ג (דברים) פרשת ואתחנן

 עטרה, והא אוקמוה חברייא צלותא דבעי ב"נ לקודשא בריך הוא לכוונא דיהא צלותא תחנונים מנלן ממשה דכתיב ואתחנן אל יי' דא איהו צלותא מעליא, ת"ח מאן דקאים בצלותא בעי לכוונא רגלוי ואוקמוה ובעי לחפיא רישיה כמאן דקאים קמי מלכא ובעי למכסייה (נ"א לאסתמא) עינוי בגין דלא יסתכל בשכינתא, ובספרא דרב המנונא סבא אמר מאן דפקח עינוי בשעתא דצלותא או דלא מאיך עינוי בארעא אקדים עליה מלאך המות וכד תיפוק נפשיה לא יסתכל בנהירו דשכינתא ולא ימות בנשיקה, מאן דמזלזל בשכינתא מתזלזל הוא בההוא שעתא דאצטריך ביה הדא הוא דכתיב (שמואל א ב) כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו, האי מאן דאסתכל

83

זוהר כרך ג (דברים) פרשת וילך

 נון כפופה כללא דאת וא"ו כללא דנון כפופה (ס"א פשוטה) (ס"א מם פתוחה כללא דתרין נונין נון פשוטה נון כפופה, נון פשוטה כללא דאת וא"ו) בגין כך כלא אקרי נון ואו נון וברזא דמתניתא הכי תאנא ו' דכר ן' פשוטה כללא דדכר ונוקבא, נון כפופה בכללא דפשוטה היא, ובספרא דרב המנונא סבא מם דהכא היא נוטריקון מל"ך והיינו אמן אמ"ן נוטריקון א"ל מ"לך נ"אמן כללא דכלא ושפיר הוא והא אתמר, תאנא כל מאן דשמא ברכה מההוא דמברך ולא אתכוון באמן עליה נאמר ובוזי יקלו כמה דאת אמר (מלאכי א) לכם הכהנים בוזי שמי מאי עונשיה כמה דלא פתח ברכאן לעילא

84

זוהר כרך ג (דברים) פרשת האזינו

 ר' יהודה אמר קודשא בריך הוא שמים אקרי, ובגין דאקרי שמים כל אינון רקיעין דאתכלילן בשמא דא (ס"א שבעה אינון דכד מתחברן וכו') כד מתחברן כחדא אקרו שמים ואקרו שמא דקודשא בריך הוא, מאן אינון רקיעין שבעה אינון כמה דתנינן, וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות, ובאגדתא דבי רבי המנונא סבא הכי תנינן, ר' יצחק אמר הני ברייתי דבי רב המנונא סבא הכי וסגיאין אינון בכל הני גווני, כמה דתנינן אר"ש תנינן באינון ברייתי (ס"א דלבר) דלגבי דכל הני שבעין כתרין דמלכא, לקבליהון שוויין ז' רקיעין וז' ככביא דרהטין ואזלין וקרי לון שמהן בשמהן, ואף על גב דשוויין כלהו

85

זוהר - האדרא רבא כרך ג (במדבר) פרשת נשא

 חוטמא לחוטמא חוטמא דעתיק יומין חיין מכל סטרוי, חוטמא דזעיר אפין כתיב (שמואל ב כב) עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל וגו', עלה עשן באפו ומההוא עשן דליק נור כד סליק תננא לבתר, גחלים בערו ממנו, מהו ממנו, (ג' נוסחי) מאותו עשן מההוא חוטמא מההוא אשא, תאנא כד הוה רב המנונא סבא בעי לצלאה צלותיה אמר לבעל החוטם אני מתפלל לבעל החוטם אני מתחנן, והיינו דכתיב (ישעיה מח) ותהלתי אחטם לך האי קרא לעתיק יומין אמרו, תנא אורכא דחוטמא תלת מאה וע"ה עלמין אתמליין מן ההוא חוטמא וכלהו מתדבקן בזעיר אפין, האי תושבחתא דתקונא דחוטמא הוא וכל תקוני דעתיק יומין,

86

זוהר - האדרא זוטא כרך ג (דברים) פרשת האזינו

 דכתיב בירבעם דהוה מקטר ומפלח לע"ז וקודשא בריך הוא אוריך ליה וכיון דאושיט ידיה לקבלי דעדו נביאה אתייבש ידיה דכתיב (מלכים א יג) ותיבש ידו וגו', ועל דפלח לע"ז לא כתיב אלא על דאושיט ידיה לעדו נביאה, והשתא קודשא בריך הוא בעי ביקרא דילן וכלהו אתאן עמיה, אמר הא רב המנונא סבא הכא וסחרניה ע' צדיקי גליפן בעיטרין מנהרין כל חד וחד מזיהרא דזיוא דעתיקא קדישא סתימא דכל סתימין, והוא אתי למשמע בחדוותא אלין מלין דאנא אימא, עד דהוה יתיב, אמר הא רבי פנחס בן יאיר הכא אתקינו דוכתיה אזדעזעו חברייא דהוו תמן וקמו ויתבו בשיפולי ביתא, ורבי אלעזר ורבי

87

תיקוני זוהר תקונא עשרין וחד ועשרין

 ועד שבעין (שבעה) שנין לא הדר ימא לתוקפיה ורזא דמלה (איוב מ') יבטח כי יגיח ירדן אל פיהו ואיהו בלע כל כך מן ימא ואתון לא אשתאבתון מניה אלא כד חד דאיהו כ"ד ספרי דאורייתא איך לא אשתמודעתון ביה בההוא זמנא אדכר רבי אלעזר ואמר ודאי אנת איהו ברא דרב המנונא סבא חדו ביה ואמרו בודאי אי אנת הוית בהאי עלמא הוינן קא נחתין מסוסוון דילן והוינן אנן מחמרין בתר בעירך אמר לון ההוא חוייא דאתון מגיחין קרבא ביה איך אשתזבתון מניה דאיהו בלע וקטיל ולא עוד אלא דאיהו קטיל לאדם קדמאה ולכל דרין דקא אתיין אבתריה וברתא איהי על

88

תיקוני זוהר תקונא עשרין ותלת

 דגופא ח' דאיהו תמנייא יומין אינון שעורא דשבת דאיהו תרין אלפין אמין לכל סטר לנטרא בהון אות שבת כגוונא דא אינון תמנייא יומין תחום לקבלא בהון אות ברית ולנטרא ליה בהון דלא יתעביד באות ברית חלול אמר רבי אלעזר אבא יומא חד הוינא אזלי אנא ורבי יוסי ואתא בריה דרב המנונא סבא מההוא עלמא בדיוקנא דהאי עלמא ואזדמן לן בארחא כגוונא דמחמר בתרין חמרין ושאילנא מאי את שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו ואמר איהו מלין שפירין אבל עם כל דא בעינא למשמע מפומך אמר ליה ברי בודאי ברית איהו שקיל לשבת ובגין דא בראשית ירא שבת

89

תיקוני זוהר תקונא שבעין

 רזא דמלה או מי ישום אלם או מי מ"י ודאי אימא עלאה מאן שוי אלם לאימא עלאה עלת העלות דחילא דכלא בידיה:[דף קלו עמוד א] /בתיקון זה יש נוסח אחר, ראה בחלק הבא/ דבר אחר זה ספר תולדות אדם זה ספר דהא כמה ספרין אינון ספרא דרב המנונא סבא ספרא דחנוך ספרא דרבי כרוספדאי תא חזי יומא חד אערענא באתר דרבי כרוספדאי אנא וחברייא ותקינת לן אמיה דרבי כרוספדאי מנרתא בשבעא בוסינן ואפקת ספרא דרבי כרוספדאי כי הוו קראן בספרא דא הכי הוו נחתין חיילא במלאכייא לסחרא לון כבני נשא דמתקבצין לחופה במזמוטי חתן וכלה וקודשא בריך הוא הוה

90

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת בראשית

 אלהים לאור יום א"ר זה יום קץ הגאולה שנא' הנה יום בא לה' [זכרי' יד] זה יום הקץ. ר' יוסי בן חלפתא הוה יתיב קמיה דר' יצחק א"ל מידי שמיע ליה למר על מה אתארך יומא דמשיחא מן גלותא דא א"ל לא אתארך אלא על ביטול אורייתא דהכי שמענא מרב המנונא סבא תלתא גליות גלו ישראל וחזרו בזכותהון דתלתא אבות וגלותא רביעאה בזכותא דמשה יתחזרון. תא ואחזי לך לא איתגלו ישראל אלא על ביטול תורה שנא' ויאמר ה' על עזבם את תורתי [ירמי' ט] אמר הקב"ה בגליות הראשונות חזרו [דף טו עמוד ב] בזכות אברהם יצחק ויעקב עכשיו הם חטאו

1234567891011121314151617181920