המנונא

המנונא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2351 מקורות עבור המנונא. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת ויקרא

 מאי משמע, אשתמע דמלכא בלא מטרוניתא לאו הוא מלכא, ולאו הוא גדול ולא מהולל, ובגין כך כל מאן דלא אשתכח דכר ונוקבא כל שבחא אעדוי מניה ולאו הוא בכללא דאדם, ולא עוד אלא דלאו איהו כדאי לאתברכא, כתיב (איוב א) ויהי האיש ההוא גדול מכל בני קדם תנינן בספרא דרב המנונא סבא, דבת זוגו בדחילו דקודשא בריך הוא הות כותיה ומסטרא דאתתיה אקרי גדול, אוף הכא גדול יי' ומהולל מאד, ובמה הוא גדול, הדר ואמר בעיר אלהינו הר קדשו, ובגין כך תושבחתא דא בשני, ואי תימא אמאי לא כתיב כי טוב בשני, בגין דזמינין לאתפרשא ורזא דמלה (בראשית ב) לא

72

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת צו

 ועוד באתערותא דא שיתא כלהו מתברכא במיא לאסתפקא ביה ואשתאבין כלהו ממבועא דיינא (ס"א דימא) (דמיא) (ס"א דנחלא) עמיקא דכלא לנחתא לעלמא ובגין כך בעיין כלהו לחין ולא יבשין לאמשכא ברכאן לעלמא בגין דאילני אלין כלהו לחין תדירא וטרפין דלהון משתכחין תדירא וזמן חדוותא דלהון בהאי זמנא, ותנינן בספרא דרב המנונא סבא, דהא ההוא חילא דאתפקדא על אלנין אלין כל חד וחד מאלין לא נטיל ברכאן דחדוותא לעילא אלא בזמנא דא וחדוותא דלהון כולהו לעילא וחדוותא דאילנין אלין לתתא כולהו בזמנא דא הוא ואתערותא דלהון באינון קדישי מלכא תליין, וכד ישראל נטלי לון כלא אתער בזמנא דא ועלמא מתברכא (ס"א

73

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת תזריע

 שטותא דאתער מאתר אחרא ואלמלא האי נהירו ורבו סגיא ויתיר לא הוה (להוי) ולא אתחזיא תועלתא דחכמתא, ובגין שטותא אתנהיר יתיר ונהירין ליה יתיר הדא הוא דכתיב שיש יתרון לחכמה לחכמה סתם מן הסכלות סתם, וכך לתתא אלמלא לא הוה שטותא שכיח בעלמא לא הוי חכמתא שכיח בעלמא והיינו דרב המנונא סבא כד הוה ילפין מניה חברייא רזי דחכמתא הוה מסדר קמייהו פרקא דמלי דשטותא בגין דייתי תועלתא לחכמתא בגיניה, הדא הוא דכתיב (קהלת י) יקר מחכמה מכבוד סכלות מעט משום דהיא תקונא דחכמתא ויקרא דחכמתא, ועל דא כתיב ולבי נוהג בחכמה ולאחוז בסכלות, ר' יוסי אמר יקר מחכמה ומכבוד

74

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת אחרי מות

 דרא, ומכאן ולהלאה לא יהא דרא כדרא דא עד דרא דייתי מלכא משיחא, ומנדעא יתער בעלמא דכתיב (ירמיה לא) כי כלם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם ת"ח כתיב (בראשית ב) ונהר יוצא מעדן ותנינן מה שמיה דההוא נהר אוקימנא יובל שמיה, דכתיב (ירמיה יז) ועל יובל ישלח שרשיו, ובספרא דרב המנונא סבא חיים שמיה דמתמן נפקין חיים לעלמא ואינון אקרון חיי מלכא והא אוקימנא ההוא אילנא רבא ותקיפא דמזון לכלא ביה אקרי עץ חיים אילנא דנטע שרשוי באינון חיים וכלא הוא שפיר, ותאנא ההוא נהר אפיק נחלין עמיקין במשח רבות לאשקאה גנתא ולרוואה אילנין ונטיעין דכתיב (תהלים קד) ישבעו עצי

75

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת קדושים

 וכדין אפילו אתגזר על ההוא ב"נ כמה יומין וכמה טבאן כלהו מתעקראן מיניה ומסתלקי מניה, ולא עוד אלא דנפשא דיליה לא סלקא לעילא והיינו דאמר רבי אבא רחמנא לשזבינן מנייהו ומעלבונייהו ואוקמוה אפילו עשיר הוא ואליו הוא נושא את נפשו דייקא אפילו מכל ב"נ נמי וכ"ש מסכנא, והיינו דהוה רב המנונא עביד כד הוה ההוא אגיר מסתלק מעבידתיה הוה יהיב ליה אגריה וא"ל טול נפשך דאפקידת בידאי טול פקדונך ואפילו אמר יהא בידך דאנא (לא) בעינא לסלקא אגרי, לא הוה בעי, אמר פקדונא דגופך לא אתחזי לאתפקדא בידי, כל שכן פקדונא דנפשא, דהא פקדונא דנפשא לא אתיהיבת אלא לקודשא בריך

76

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת אמור

 שבקין ליה אשתכח אושפיזא דחייא מפתורא דמלכא, אי שבקין ליה אשתכח פגימו בסעודתא דמלכא, א"ל ר"ש אבוי למלכא דאיערע ביה אושפיזא ונטל מיכלא מקמיה וסלקא לאושפיזיה אשתכח אף על גב דמלכא לא אכל עמיה ממיכלא דמלכא קא אכיל ומלכא יהיב ליה למיכל וכל דא בגין דהוא אושפיזיה דמלכא ובבי רב המנונא סבא לא חיישי לאושפיזא בשעתא דא ולבתר מסדרי פתורא לאושפיזא, בהאי יומא מלולא אסיר הדא הוא דכתיב (ישעיה נח) ממצוא חפצך ודבר דבר ותנן חפצך כתיב בגין דהאי יומא כל מהימנותא אתקשר ביה, אמר ר"א והיך עבידנא דלא לסדרא (ס"א לסלקא) סעודתא דמלכא לאושפיזא דהא ארביסר דחל להיות בשבת

77

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת נשא

 יין לעילא ואוקמוה, שכר לשמאלא דהא שכר מיין נפקא, ענבים דכניש כלהו לגבייהו ודא הוא אילנא דחב ביה אדם קדמאה, בגין כך כלא בחד סטרא אתאחד, ואי תימא דהאי נזיר שביק מהימנותא עלאה (ס"א כלום) לאו הכי אלא לא אתחזי ביה עובדא מסטר שמאלא כלום, ת"ח דהכי אוליפנא מספרא דרב המנונא סבא והכי הוא, כתיב גדל פרע שער ראשו בעי דיתרבי שער רישיה ודיקניה ויתפרש מיין ושכר וענבים בגין דכלהו סטר שמאלא ולא תליין שערא, יין אימא עלאה, שכר סטרא דאחידו ביה ליואי ונפקי מיין עלאה ולא תלי שערא, ובגין כך כד סליקו ליואי לההוא אתר בעיין לאעברא כל שערא

78

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת בהעלותך

 ולקבליה דארונא (ובגין כך) וכדין כלא כליל (לגווה) לכוונא [דף קנה עמוד ב] לארונא ולישראל אלא דישראל גרמו לבתר דכתיב ויהי העם כמתאוננים אמר רבי אלעזר אנא דאמרן מספרא דרב ייבא סבא דאמר דבין בהאי גיסא ובין בהאי גיסא אתהדר, א"ל שפיר קאמר אבל דא דאמינא הכי תשכח בספרא דרב המנונא סבא והכי הוא ודאי:והמן כזרע גד הוא, אמר רבי יוסי לקיימא זרעא וחילין בארעא כמה דאת אמר (בראשית מט) גד גדוד יגודנו, מה זרעא דגד נטלי חולקיהון בארעא אחרא כך מן שריא עלייהו דישראל לבר מארעא קדישא, ד"א כזרע גד הוא, כזרעא דגד חוורא ואקפי כד נחית לאוירא

79

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת שלח לך

 כנפיהם כמה דאת אמר (איוב לב) כי עמדו לא ענו עוד (נחמיה ח) וכפתחו עמדו כל העם, ואי תימא שתיקה אמאי קרו ליה עמידה אלא בדבורא אית ז' שייפין דמתנענען בהדיה, לבא, ריאה, קנה, לשון, שניים, שפוון, בשר, ובשתיקה קיימו בקיומייהו בלא נענועא, ועל דא קרי לשתיקה עמידה דהא רב המנונא סבא (נ"א רב מתיבתא) אמר (תהלים כ) ישלח עזרך מקדש וגו', מקדש דא קדוש ידים, ומציון יסעדך דא המוציא דאיהו סעיד לבא דבר נש, יזכור כל מנחותיך כל לאסגאה מלה אחרא, דא נטילת ידים בתרייתא, ועולתך ידשנה סלה דא ברכת המזון בזמון, ואי את עביד כן יתן לך כלבבך

80

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת בלק

 דמכריזין וכל יומין דמכריזי על רוחיהון דבני נשא, ואינון (קצו ב ר' אלעזר וכו' שייך כאן) יומי ניסן ויומי תשרי והא אתמר, (כאן מתחיל זהר אלה הדברים כי שם שייך ינוקא דפ' בלק):רבי יצחק ורבי יהודה הוו אזלי באורחא מטו לההוא אתר דכפר סכנין, דהוה תמן רב המנונא סבא אתארחו באתתא דיליה דהוה לה ברא חדא זעירא וכל יומא הוה בבי ספרא ההוא יומא סליק מבי ספרא ואתא לביתא, חמא לון לאלין חכימין, א"ל אמיה קריב לגבי אלין גוברין עלאין ותרווח מנייהו ברכאן, קריב לגבייהו עד לא קריב אהדר לאחורא, א"ל לאמיה לא בעינא לקרבא לגבייהו, דהא יומא דא

1234567891011121314151617181920