המנונא

המנונא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2351 מקורות עבור המנונא. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כא

 אלהים מגן עדן, רבי יהודה ור' נחמיה, רבי יהודה אמר שלחו מגן עדן בעולם הזה, ושלחו מג"ע =מגן עדן= לעולם הבא, ר' נחמיה אמר שלחו מג"ע בעולם הזה, ולא לעוה"ב, על דעתיה דר' יהודה הקשה עליו, ועל דעתיה דר' נחמיה ריתה עליו, א"ר הונא איתפלגון רבי אדא בר אהבה ורבי המנונא חד אמר כר"י, וחד אמר כדר' נחמיה, והא מסייע לרבי נחמיה (תהלים יז) אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך, לכשיקיץ אותו שנברא בדמותך באותה שעה אני בצדק אחזה פניך, באותה שעה אני מצדיקו מאותה גזרה, באותה שעה הן האדם היה כאחד ממנו, א"ר יהושע בן לוי כשבראו בראו

42

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כא

 אלהים מגן עדן] ר' יהודה ור' נחמיה ר' יהודה א' שולח מגן עדן בעולם הזה ובעולם הבא, ר' נחמיה א' שולח מגן עדן בעולם הזה, ובעולם הבא לא שולח, על דעתיה דר' יהודה הקשה עליו ועל דעתיה דר' נחמיה ריתה עליו, אמר ר' הונא איתפלגון ר' אדא בר אחווה ורב המנונא, חד אמר כר' יהודה וחרנה אמר כר' נחמיה, ודא מסייעא ליה לר' נחמיה אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך (תהלים יז טו) לכשיקיץ אותו שניברא בדמותך אשבעה ובצדק אחזה פניך באותה שעה אני מצדקו מאותה גזירה, באותה שעה ויאמר י"י אלהים הן האדם וגו'. אמר ר' יהושע בן

43

ויקרא רבה (וילנא) פרשת מצורע פרשה יז

 אחת דקה אלו הציבום לעונות ואלו לאיספליטון, רבנן אמרי אין להם ציבום של עונות שימותו בהם אלא אלו הבריאים ליום הדין הה"ד (מ"א =מלכים א'= ז) ואולם הכסא אשר ישפוט שם אולם המשפט (תהלים עג) בעמל אנוש אינימו לא לחרוש ולא לזרוע ולא לקצור ועם אדם לא ינוגעו אמר רב המנונא אפילו באותם שכתוב בהם (יחזקאל לד) ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם לא ינוגעו לפיכך משה מזהיר לישראל כי תבאו אל ארץ כנען.ב הה"ד (איוב כ) יגל יבול ביתו נגרות ביום אפו יהו גוררין ומוציאין אימתי ביום שיגרה הקב"ה אפו באותו האיש הא כיצד אדם אומר לחבירו השאילני

44

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת מצורע פרשה יז

 אין להם ציבים ציבים שלעונות שימותו בהן, אלא אילו הברואים ליום הדין, הה"ד ואולם הכסא אשר ישפט שם אולם המשפט (מ"א =מלכים א'= ז, ז). בעמל אנוש אינימו (תהלים עג, ה), בשיפוטן שלבריות אינימו, לא לחרוש ולא לזרוע ולא לקצור. ועם אדם לא ינוגעו (שם /תהלים ע"ג, ה'/), אמ' רב המנונא ואפילו אותן שכתוב בהן ואתנה צאני צאן מרעיתי אדם וגו' (יחזקאל לד, לא) לא ינוגעו. לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם כי תבאו אל ארץ כנען (ויקרא יד, לד).[ב] יגל יבול ביתו נגרות ביום אפו (איוב כ, כח), יהיו גוררין ומוציאין, אימתי, ביום שיגרה הקב"ה אפו באותו

45

איכה רבה (בובר) פרשה א

 ביטול תורה, שנאמר זנח ישראל טוב (הושע ח ג), ואין טוב אלא תורה, שנאמר כי לקח טוב וגו' (משלי ד ב). א"ר יצחק לא חרבה ירושלים אלא שהשוו בה גדול וקטן, שנאמר והיה כעם ככהן (ישעיה כד ב), וכתיב בתריה הבוק תבוק הארץ (שם שם /ישעיהו כ"ד/ ג). אמר רב המנונא לא חרבה ירושלים עד שבטלו בה תינוקות של בית רבן, שנאמר שפוך על עולל בחוץ (ירמיה ו יא) מה טעם שפוך משום דעולל בחוץ. אמר עולא לא חרבה ירושלים עד שלא נתביישו זה מזה, שנאמר לכן יפלו בנופלים בעת פקודתם יכשלו (שם /ירמיהו/ ח יב). אמר רב עמרם לא

46

קהלת רבה (וילנא) פרשה א

 בר כהנא אמר וכי אין אנו יודעין שזרח השמש ובא השמש, אלא מה הוא כן עד שלא ישקע שמשו של צדיק זה הוא מזריח שמשו של צדיק אחר יום שמת ר' עקיבא נולד רבי וקראו עליו פסוק זה וזרח השמש ובא השמש, יום שמת רב אדא בר אהבה נולד רב המנונא בריה וקראו עליו וזרח השמש ובא השמש, יום שמת רב המנונא נולד ר' אבין בריה וקראו עליו וזרח השמש ובא השמש, יום שמת ר' אבין נולד אבא הושעיא איש טריא וקראו עליו וזרח השמש ובא השמש, עד שלא השקיע שמשה של שרה הזריח שמשה של רבקה, הה"ד (בראשית כ"ב)

47

קהלת רבה (וילנא) פרשה ז

 כן, אלא הוי ממני כולהון כחדא ומני לך ר' חנינא קדמאי, והוא למה לא מנייה, ר' יוסי בר זביד אמר על דצווחין ציפוריא עליה, ומן צווחא עבדין הא כדון צווחין טבאות, אם אנן שמעין בהדא אוף בההיא צריכין שמוע להון, ר' בון אמר ליה קדם מן קרייתא, א"ל קדם רבי המנונא ספרא דבבל, א"ל כד תיזל לתמן, אמור ליה שמניתיך זקן וידע דלא מתמני ביומיה, כיון דדמך בעא בריה דימניניה ולא קביל עליה, אמר לית אנא מקבל אלא קדם ר' אפס דרומא, הוה תמן חד סב אמר אם רבי חנינא קדמי אנא תניין, ואם רבי אפס קדמי אנא תניין, קביל

48

מדרש זוטא - קהלת (בובר) פרשה א

 השמש ובא השמש. א"ר אבא בר כהנא [וכי] אין אנו יודעין, משזרח השמש בא השמש, אלא עד שלא השקיע שמשו של צדיק זה, זרח שמש של צדיק אחר, יום שמת ר' עקיבא נולד רבינו הקדוש, וקראו עליו וזרח השמש ובא השמש. יום שמת ר' (אחא) [אדא] בר אהבה, נולד רב המנונא, וקראו עליו וזרח השמש ובא השמש. [יום שמת רב המנונא נולד ר' אבין, וקראו עליו וזרח השמש ובא השמש. יום שמת ר' אבין נולד אבא הושעיא איש טריא, וקראו עליו וזרח השמש ובא השמש]. יום שמת (רב) [אבא] הושעיא נולד רב הושעיא בריה, וקראו עליו ובא השמש. עד שלא

49

מדרש שמואל (בובר) פרשה ח

 ישקיע הקב"ה שמשו של צדיק הוא מזריח שמשו של צדיק אחר, יום שמת רבי עקיבא נולד רבינו הקדוש, וקראו עליו וזרח השמש ובא השמש (קהלת א' ה'), יום שמת רבינו הקדוש נולד רב אדא בר אהבה, וקראו עליו וזרח השמש ובא השמש, יום שמת רב אדא בר אהבה נולד רב המנונא, וקראו עליו וזרח השמש ובא השמש, יום שמת רב המנונא נולד רב אבין, וקראו עליו וזרח השמש ובא השמש, יום שמת רבי אבין נולד אבא הושעיא איש טירייא וקראו עליו וזרח השמש ובא השמש, יום שמת אבא הושעיא איש טירייא נולד רבי הושעיא בריה, וקראו עליו וזרח השמש ובא

50

מדרש משלי (בובר) פרשה כב

 דל שהוא דל מנכסיו, דך שהוא מדוכדך ממקום למקום, רש שהוא מתרושש, מך שהוא מך עד האסקופה התחתונה, ולא דיו כל העניות הזו אלא אף את גוזלו, לפיכך פירש שלמה בחכמתו ואמר אל תגזל דל כי דל הוא.סימן כג[כג] כי ה' יריב ריבם. אמר רב המנונא כי ה' יריב ריבם בעולם הזה. וקבע את קובעיהם נפש. בעולם הבא.סימן כח[כח - כט] אל תסג גבול עולם אשר עשו אבותיך. אמר ר' שמעון בן יוחאי מנהג שעשו אבותיך אל תשנה אותו, כגון אברהם שתקן תפלת השחרית, דכתיב וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה' (בראשית

1234567891011121314151617181920