המנונא

המנונא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2351 מקורות עבור המנונא. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת ויקרא מאמר ולא שקרנו בבריתך

 מהם כל זוהמא, וע"כ כולם מתבשמים וכולם באים באות הקדוש של יומם ולילה, להיות שלמים בכל, כמו שאמרנו. אבל באומות עכו"ם, קשה להעביר מהם הזוהמא, ואפילו עד שלשה דורות, ומשום זה נקרא גר צדק ודאי. משום שנכנס רק בספירת המלכות, הנקראת צדק, ולא בז"א.[אות רכט] דאמר רב המנונא וכו': דאמר ר"ה סבא, אומות עכו"ם, מטרם שנמולו שורים בכתרים התחתונים שאינם קדושים, ורוח הטומאה שורה עליהם. כיון שנתגיירו ונמולו, שורים בכתר הקדוש השורה על שאר כתרים תחתונים, שהיא המלכות, ורוח קדוש שורה עליהם. אבל ישראל, קדושים בני קדושים בגזע ושורש, ונתבשמו על הר סיני, ונכנסו באמונה שלמה הקדושה, בשעה שהם

192

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת ויקרא מאמר הגידה לי שאהבה נפשי

 קראי וכו': ובוא וראה, מקראות אלו כנסת ישראל, שהיא המלכות, אמרה אותם אל המלך הקדוש, שהוא ז"א. הגידה לי שאהבה נפשי, שאהבה נפשי, אין הפירוש שנפשי אוהבת, אלא האוהב את נפשי, כש"א את שאהבה נפשי ראיתם, ולמלך הקדוש נאמר, אתה שאהבה נפשי איכה תרעה.[אות רפח] בספרא דרב המנונא וכו': בספרו של רב המנונא סבא אמר, כל זמן שכנסת ישראל נמצאת עם הקב"ה, כביכול, הקב"ה בשלמות, ורועה ברצון את עצמו, ולאחרים. לעצמו, היינו שזן את עצמו מיניקת החלב ההיא של אמא עליונה, שמקבל שפע הבינה, ומאותה היניקה שינק, הוא משקה לכל שאר האחרים ומניק אותם. ולמדנו שאמר ר"ש, כל זמן

193

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת ויקרא מאמר תקיעת שופר

 וכיון דמתחברן כל וכו': וכיון שמתחברים כל אלו הקולות שלמטה, ועולים לרקיע העליון, שהמלך הקדוש, שהוא קו האמצעי, שורה בו. מתעטרים כולם לפני המלך. ואז הושלכו כסאות הדין, והוקם כסא האחר של יעקב, שהוא קו האמצעי, ונתתקן.[אות שיא] על דא אשכחנא וכו': ע"כ מצאתי בספרו של רב המנונא סבא, באלה התפלות של ראש השנה, שהיה אומר, התפלה וקול השופר שמוציא הצדיק בשופר ההוא, היוצא מרוחו ונפשו, קול ההוא עולה למעלה. וביום ההוא עומדים ונמצאים מקטרגים למעלה וכשעולה קול ההוא של השופר כולם נדחים מפניו ואינם יכולים להתקיים. אשרי חלקם של הצדיקים שיודעים לכוון את הרצון לפני אדונם, ויודעים לתקן

194

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת צו מאמר ד' מינים והושענא רבה

 ולא יבשים, כי לחים רומזים שהם מלאי שפע להמשיך ברכות לעולם. כי אילנות אלו, הדס וערבה ולולב, כולם לחים תמיד, והעלים שלהם נמצאים תמיד באילן בין בקיץ ובין בחורף, וזמן שמחתם הוא בזמן ההוא, של ז' ימי סוכות.[אות קיא] ותנינן בספרא דרב וכו': ולמדנו בספרו של רב המנונא סבא, כי הכח ההוא שנתמנה על האילנות האלו, של ד' מינים, כל אחד ואחד מאלו, אינו לוקח ברכות של שמחה למעלה, אלא בזמן ההוא. והשמחה של כולם למעלה, והשמחה של אילנות אלו למטה, היא כולה בזמן הזה, של ימי הסוכות. והתעוררות שלהם תלויה באלו קדושי המלך, דהיינו בנטילת לולב של ישראל,

195

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת תזריע מאמר שיש יתרון לחכמה על הסכלות

 היה נראה תועלת החכמה, ומשום השטות האירה החכמה יותר ומאירים לה יותר, ז"ש, שיש יתרון לחכמה. לחכמה סתם, בין למעלה ובין למטה, מן הסכלות סתם, בין למעלה ובין למטה. כי כך הוא למטה, אם לא היתה נמצאת שטות בעולם, לא היתה נמצאת חכמה בעולם.[אות קג] והיינו דרב המנונא וכו': והיינו, שרב המנונא סבא, כשלמדו ממנו החברים סודות החכמה, היה מסדר לפניהם פרקים של דברי שטות, כדי שתבא תועלת לחכמה בשבילם, ז"ש, יקר מחכמה ומכבוד סכלות מעט. משום שהסכלות היא תקון החכמה, ויקר החכמה, וע"כ כתוב, ולבי נוהג בחכמה ולאחוז בסכלות.[אות קד] ר' יוסי אמר וכו': רי"א, יקר מחכמה

196

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת אחרי מות מאמר כל הנחלים הולכים אל הים

 כדור הזה, עד הדור שיבא המשיח, והדעת תתעורר בעולם, שכתוב, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם.[אות לג] ת"ח כתיב ונהר וכו': בוא וראה, כתוב, ונהר יוצא מעדן. ולמדנו מה שמו של אותו הנהר. והעמדנו שמו יובל שהוא בינה, שכתוב ועל יובל ישלח שורשיו. ובספרו של רב המנונא סבא, אומר, שחיים שמו, שהוא בינה, שמשם יוצאים חיים לעולם. והם נקראים חיי המלך. והרי העמדנו, והוא, אותו אילן הגדול והחזק, שהוא ז"א, שמזון לכל בו, ונקרא עץ החיים, דהיינו אילן שנטע שרשיו באלו החיים שלמעלה, שהוא בינה. והכל הוא טוב.[אות לד] ותאנא ההוא נהר וכו': ולמדנו, נהר ההוא הוציא

197

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת אחרי מות מאמר על כן עלמות אהבוך

 המלכות שנקראת שם, מקבלים ממנה כל העולמות. פירוש אחר, על כן עלמות אהבוך. הוא כש"א, על עלמות שיר. דהיינו מדרגות שהן בבחינת חסדים, הנקראות עלמות מלשון העלם (כמ"ש לעיל ויצא אות רנ"ו ע"ש) והכל אחד הוא. כי השם עולמות הוא ג"כ על שהם נעלמים.[אות מח] ובספרא דרב המנונא וכו': ובספרו של רב המנונא סבא כתוב, מהו עולמות. הוא כש"א, ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה, שה"ס ז' היכלות דבריאה המשמשים את המלכות, ונקראות ז' נערות (כנ"ל ויקהל ל' ד"ה פירוש), נערותיה אלו, שהן עלמות, אהבוך, לברך שמך, ולזמר לפניך, ומשם נמצאות ברכות בכל התחתונים, ומתברכים העליונים והתחתונים.[אות מט] ד"א

198

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת אחרי מות מאמר ב' ודורש אל המתים

 דושסעת שסע שתי פרסות שהיה כתוב שם ושוסעת. ואמרו, כיון ששקרו בשם המלך. כי התורה היא שם המלך, לא ישובו אליהם, להודיעם אם נתקבלה תפלתם. ודחו אותי וחברי, בשעה ההיא, מבית הישיבה.[אות רע] עד דחד סבא וכו': עד שזקן אחד שהיה ביניהם הלך והביא הספר של ר' המנונא סבא. ואז נתעורר רבי אלעזר בר' שמעון שהיה קבור עמנו, והלך והתפלל בגן עדן עליהם. ונרפא העולם. אז התירו לנו, לחזור לבית הישיבה. ומיום ההוא שהעלו את ר' אלעזר מהקבר הזה שבגוש חלב, וניתן אצל אביו, במירון, אין מי שיעורר לקום לפני ישני חברון. כי אנו מפחדים מאותו היום שדחו אותי

199

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת אחרי מות מאמר ותבאו ותטמאו את ארצי

 מתכפרים עונותיו, וזוכה להתקשר תחת כנפי השכינה. שכתוב, וכפר אדמתו עמו. ולא עוד, אלא אם זכה בחייו, בארץ הקדושה, זוכה שיהיה נמשך עליו תמיד רוח הקודש. וכל מי שיושב ברשות אחרת, דהיינו בחוץ לארץ, נמשך עליו רוח אחר זר.[אות רצג] תאנא כד סליק וכו': למדנו, כשעלה רב המנונא סבא שמה, לארץ הקדושה, היו עמו שנים עשר בני ישיבה שלו. אמר להם אם אני הולך לדרך הזה, לא בשבילי אני עושה, אלא כדי להשיב הפקדון לבעליו. למדנו, כל אלו שלא זכו לזה, לארץ הקדושה, בחייהם, משיבים הפקדון של אדונם, דהיינו הנשמה שנתנה בהם, לאחר, לסטרא אחרא.[אות רצד] אמר ר'

200

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת קדושים מאמר לא תלין פעולת שכיר

 ומסתלקים ממנו.[אות פו] ולא עוד אלא וכו': ולא עוד אלא שנפשו אינו עולה למעלה. והיינו שאמר ר' אבא, הרחמן יצילנו מהם ומעלבונם. והעמידוהו, אפילו עשיר הוא, אסור להלין שכרו. ואליו הוא נושא את נפשו, הוא בדיוק, דהיינו אפילו מכל אדם. וכל שכן עני. והיינו שהיה עושה רב המנונא, כשהשכיר היה מסתלק מעבודתו, היה נותן לו שכרו ואמר לו, קח את נפשך שהפקדת בידי, קח פקדונך.[אות פז] ואפילו אמר יהא וכו': ואפילו אמר השכיר, יהיה שכרי בידך, איני רוצה לקבל שכרי, לא היה רוצה, אמר, הפקדון של גופך אינו ראוי להפקיד בידי, כל שכן פקדון של הנפש. כי פקדון

1234567891011121314151617181920