המנונא

המנונא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2351 מקורות עבור המנונא. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר הינוקא

 זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר הינוקא[אות כט] רבי יצחק ורבי יהודה הוו אזלי באורחא, מטו לההוא אתר דכפר סכנין, דהוה תמן רב המנונא סבא, אתארחו באתתא דיליה, דהוה לה ברא חדא זעירא. וכל יומא הוה בבי ספרא. ההוא יומא סליק מבי ספרא, ואתא לביתא. חמא לון לאלין חכימין. א"ל אמיה, קריב לגבי אלין גוברין עלאין ותרווח מנייהו ברכאן. קריב לגבייהו. עד לא קריב, אהדר לאחורא. א"ל לאמיה, לא בעינא לקרבא לגבייהו, דהא יומא דא לא קרו ק"ש, והכי אולפי לי, כל מאן דלא קרי ק"ש בעונתיה, בנדוי הוא כל ההוא יומא.[אות ל] שמעו אינון, ותווהו, ארימו

142

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר ה' אלקי אתה ארוממך

 כי עשית אל"ף. ומהו אלף. הא תנינן, אל"ף בי"ת, אלף בינה. אבל דיוקנא דא', איהו תלת סטרין. ראשית דרזא עלאה דאדם קדמאה. בגין, דבדיוקנא דא', אית תרין דרועין, חד מכאן, וחד מכאן, וגופא באמצעיתא, וכלא רזא חדא. ואיהו רזא דיחודא, א'. ובג"כ אלף לחושבנא אחד, והיינו כי עשית פלא. ורב המנונא סבא אמר הכי, כי עשית פלא, פלא דא הוא חד דרגא מאינון פלאות חכמה. ומאן איהו. דא נתיב לא ידעו עיט. ואיהו פלא.[אות קס] עצות מרחוק קרא להאי בקדמיתא פלא, והכא אמר פלא עצות מרחוק. אלא התם אצטריך לממני שית סטרין לדרגין עלאין, פלא יועץ אל גבור אבי

143

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר כה אמר ה'

 כה אמר ה'[אות רמה] וירא בלק, רבי חזקיה פתח, כה אמר יי' שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי וגו'. כמה חביבין ישראל קמי קב"ה, דאע"ג דאינון חאבו קמיה, וחבין קמיה בכל זמנא וזמנא, איהו עביד לון לישראל, זדונות כשגגות.[אות רמו] והכי אמר רב המנונא סבא, תלת בבי דינא, תקינו בסדרי מתניתא, חדא, קדמיתא, בארבע אבות נזיקין השור וכו'. תניינא, טלית דאשתכח. תליתאה, שותפין ורזא דאבידה. מ"ט. אלא, קב"ה בכל זמנא, עביד לון לישראל זדונות כשגגות. ואינון דסדרו מתניתין דתלתא בבי, הכי סדרו, ארח דקרא נקטו, דכתיב על כל דבר פשע, והאי פשע איהו דלאו בזדון, ומאן איהו.

144

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר ואתה על תירא עבדי יעקב

 יי'. ומשה אע"ג דקב"ה לא א"ל, הכי ידע, דהא בהא תלייא, וחובה גרים. ואתה אל תירא עבדי יעקב וגו', כלא חד. כי אתך אני, הא אוקימנא כי אתי אתה לא כתיב, אלא כי אתך אני. כי אעשה כלה בכל הגוים וגו', בכל הגוים אעשה כלה.[אות רעא] רב המנונא קדמאה אמר, דחיקו ועאקו דישראל, כמה טב וכמה תועלתא גרים לון. רפיון דשאר עמין, כמה בישין גרים לון. דחיקו ועאקו דישראל, גרים לון דטב ליהוי ותועלתא. ומאי ניהו. (דף ר' ע"א) כלה. כלא דחיק. רפיון דשאר עמין, גרים לון רפיון וביש, והאי איהו כלה. והכי אתחזי לון, דהא כל רפיון בלא

145

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר צדיק ורע לו רשע וטוב לו

 זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר צדיק ורע לו רשע וטוב לו[אות שנד] הכא אפליגו עמודין קדמאין דעלמא. חד אמר, איוב מחסידי אומות העולם הוה. וחד אמר, מחסידי ישראל הוה. ואלקי, לכפרא על עלמא. דהא יומא חד אשכחיה רב המנונא לאליהו. א"ל, ודאי תנינן דאית צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אמר, צדיק, כל שממועטין לו חובותיו נותנין לו בעולם הזה חובו, ועל כן צדיק ורע לו. וכל שמרובין עוונותיו, וממועטין זכיותיו, נותנין לו שכרו בעולם הזה, רשע וטוב לו. א"ל, דינוי דמארי עלמא, עמיקין אבל בשעתא דבעי קודשא בריך הוא לכפרא חובין דעלמא, אלקי בדרועא דלהון, ואסי

146

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר ע' דשמע ד' דאחד שם ע'

 יי' אלהינו יי' אחד. ע' רברבא, ד' אוף הכי. וסימנא דא עד. היינו דכתיב, עד יי' בכם. אשתארון אתוון ש"מ, מ' פתוחה. מ"ט לא סתימא, בגין דם' סתימא, מלכא עלאה. מ' פתיחא, מלכא תתאה. אתוון אחרנין, אשתארו א"ח, כבוד אלהים הסתר דבר כתיב.[אות תנד] אשכחנא בספרא דרב המנונא סבא, כל מאן דמייחד יחודא דא בכל יומא, חדוה זמינא ליה מלעילא, מרזא דאתוון אלין, ש"מ מהאי סטרא. א"ח, מהאי סטרא. ומצרף אתוון, למפרע שרי, ובמישר סיים. וסימן אשמח. דכתיב אנכי אשמח ביי'. ממש. דא יחודא קדישא. ושפיר איהו. והכי הוא בספרא דחנוך, דאמר כי האי גוונא, דמאן דמייחד יחודא דא

147

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר ישראל ידעי למיצד צידא טבא

 זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר ישראל ידעי למיצד צידא טבא[אות תשפ] רב המנונא סבא אמר, בהאי יומא, לא נטלין ישראל אלא חמש בנין, ואינון חמשה חומשי תורה. ואי תימא שית אינון. אלא שבע אינון, בחד צפר דאשכחת בין גדפהא דאימא. וישראל, ידעי למיצד צידא טבא, רבא ויקירא. מה עבדי. מפקי מתחות גדפהא דאמהא, ההוא צפורא, בלחישו דפומא מלחשו לגבה, לחישו בתר לחישו.[אות תשפא] וההוא צפורא דחייש לאינון לחישין, ולאינון קלין, דקא מלחשי לגבה. ואע"ג דאיהי תחות גדפי אמהא, זקיף רישא ואסתכלת לגבי ההוא לחישו דקלא, ופרחת לגבייהו, ונפקת מתחות גדפהא דאימא. כיון דישראל נטלי לה, אתקיפו

148

זוהר מהדורת הסולם - דברים פרשת ואתחנן מאמר בעי למכסייה עינוי דלא יסתכל בשכינתא

 זוהר מהדורת הסולם - דברים פרשת ואתחנן מאמר בעי למכסייה עינוי דלא יסתכל בשכינתא[אות י] ת"ח, מאן דקאים בצלותא, בעי לכוונא רגלוי, ואוקמוה. ובעי לחפיא רישיה, כמאן דקאים קמי מלכא. ובעי למכסייה עינוי, בגין דלא יסתכל בשכינתא. ובספרא דרב המנונא סבא אמר, מאן דפקח עינוי בשעתא דצלותא, או דלא מאיך עינוי בארעא, אקדים עליה מלאך המות, וכד תיפוק נפשיה, לא יסתכל בנהירו דשכינתא, ולא ימות בנשיקה. מאן דמזלזל בשכינתא מתזלזל הוא בההוא שעתא דאצטריך ביה, הה"ד, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו.[אות יא] האי מאן דאסתכל בשכינתא, בשעתא דאיהו מצלי. והיך יכיל לאסתכלא בשכינתא. אלא לינדע דודאי שכינתא קיימא קמיה,

149

זוהר מהדורת הסולם - דברים פרשת ואתחנן מאמר ד' פרשיות התפלין

 מוחא עלאה, חכמה.[אות מא] ביתא תניינא, והיה כי יביאך יי'. א"ר יהודה מוחא דתרעוי נפקין לחמשין תרעין. תרעין סגיאין, ואינון לקבל זמנין סגיאין דכתיב אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הוציאך יי' ממצרים. ואדכר זמנין סגיאין דוכרנא דמצרים. ואינון חמשין לקבל חמשין.[אות מב] ותנינן בספרא דרב המנונא סבא, דאמר תרעין סגיאין דלעילא ותתא, תבר קב"ה, דהוו סתימין ומתקטרין בשלשליהון, בגין לאפקא להו לישראל. דהא מאלין תרעין דההוא מוחא, מתפתחי ומשתרו כל שאר תרעין. ואלמלא דאתערו ואתפתחו אינון תרעין דהאי מוחא, לא הוו מתפתחין אינון אחרנין למעבד דינא, ולאפקא לון לישראל מן עבדותא.[אות מג] וכלא סתים בהאי דאקרי אימא עלאה,

150

זוהר מהדורת הסולם - דברים פרשת ואתחנן מאמר ד' פרשיין דתפלין דרישא ודדרועא

 מהימנותא. ע"כ.[אות צו] (דף רס"ה ע"א) רבי אבא שלח ליה לר' שמעון ואמר ליה, האי דאוקמיה מר בתפלין דמארי עלמא, ד' פרשיין אינון קודשא דקודשין, שפיר. משכא דעל תפילין, ואינון רצועין אקרו קדושה, אסמכתא מנלן. שלח ליה ויעש יי' אלהים לאדם ולאשתו וגו' דייקא, והכי אוקמיה רב המנונא סבא. ואלין אינון דרישא, ודרועא ידכה בה"א, והא אוקמוה.[אות צז] אר"ש, אית מאן דמתני בהאי גוונא, והיה דרועא שמאלא דקב"ה, ואקרי גבורה. אי הכי לא אשתארן ברישא אלא תלת. ואינון ארבע. אבל תרין רתיכין קדישין אינון, דא אתקשר בלבא. ודא אתקשר במוחא. ולבא ומוחא, אתקשר דא בדא. וזווגא חד להו,

1234567891011121314151617181920