המנונא

המנונא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2351 מקורות עבור המנונא. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת קדושים מאמר מפני שיבה תקום

 אות קלא] רבי יוסי פתח קרא ואמר, לא תאכלו על הדם. הא בכמה אתר אוקמוה חברייא, וכל הני קראי אבתריה. וכל חד וחד באתגלייא. אבל האי קרא אית לאתערא ביה, דכתיב מפני שיבה תקום וגו'. מפני שיבה, שיבה דאורייתא סתם. תקום, מכאן דבעי בר נש למיקם מקמי ס"ת, והכי רב המנונא סבא, כד הוה חמי ס"ת, הוא קם מקמיה, ואמר מפני שיבה תקום. כגוונא דא, בעי בר נש למיקם בקיומיה לקמיה דת"ח, בגין דאיהו קאים בדיוקנא קדישא עלאה. ורמז לכהנא קדישא עלאה, דכתיב והדרת פני זקן, דאיהו בעלמא. אר"ש, מכאן רמז לתורה שבכתב ורמז לתורה שבעל פה.[אות קלב] ותו

132

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת אמור מאמר סעודה ג' דשבת בעיו"ט

 דמלכא, אי שבקין ליה, אשתכח פגימו בסעודתא דמלכא.[אות קכ] אמר ליה רבי שמעון אבוי, למלכא דאיערע ביה אושפיזא, ונטיל מיכלא מקמיה, וסלקא לאושפיזיה, אשתכח אף על גב דמלכא לא אכל עמיה, ממיכלא דמלכא קא אכיל, ומלכא יהיב ליה למיכל. וכל דא, בגין דהוא אושפיזיה דמלכא. ובבי רב המנונא סבא, לא חיישי לאושפיזא בשעתא דא, ולבתר מסדרי פתורא לאושפיזא.[אות קכא] בהאי יומא מלולא אסיר, הה"ד ממצוא חפצך ודבר דבר, ותנן חפצך כתיב, בגין דהאי יומא כל מהימנותא אתקשר ביה.[אות קכב] א"ל רבי אלעזר, והיך עבידנא דלא לסדרא סעודתא דמלכא לאושפיזא, דהא ארביסר דחל להיות בשבת, סלקא סעודתא דמלכא

133

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת אמור מאמר חג השבועות

 אתייהיבת, אתעטרת כנסת ישראל בעטרין עלאין, ובגין דכל קשרא דמהימנותא, אתקשר בהאי אילנא, אקרי יום אחד. דכתיב, והיה יום אחד הוא יודע ליי'. יום אחד ודאי, דכ"י יום אחד, בקשורא דלעילא.[אות קנד] קשורא דלעילא, רישא וגולגלתא ומוחי. קשורא אחרא, תרין דרועין וגופא. דאחידן, מחילא דרישא. ואוקמא רב המנונא, בתלת קשירין דאבהתא. תרין קיימין דלתתא דאתמשכו במשח רבות, בתרין דרגין, תרין נחלין, לאכנשא זרעא, לאפקא בדרגא אחרא, בפום אמה. אילנא דא, הוא גופא דאמצעיתא, דאחיד לכל הני, וכלא מתקשרן ביה, והוא בהון, ועל דא כלא חד. וכד אזדווגת ביה מטרוניתא, כדין הוא אחד, והא אוקימנא מלי.[אות קנה] תא חזי,

134

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת אמור מאמר חג הסוכות

 ששת ימים עשה יי' את השמים וגו'. ובעי בר נש למחדי בכל יומא ויומא, באנפין נהירין, באושפיזין אלין דשריין עמיה.[אות רעז] ואמר רבי אבא, כתיב בסכות תשבו שבעת ימים, ולבתר ישבו בסכות. בקדמיתא תשבו, ולבתר ישבו. אלא, קדמאה לאושפיזי. תניינא, לבני עלמא. קדמאה לאושפיזי, כי הא דרב המנונא סבא, כד הוה עייל לסוכה הוה חדי, וקאים על פתחא דסוכה מלגאו, ואמר נזמן לאושפיזין. מסדר פתורא, וקאים על רגלוהי, ומברך, ואומר בסכות תשבו שבעת ימים. תיבו אושפיזין עלאין, תיבו. תיבו אושפיזי מהימנותא, תיבו. ארים ידוי, וחדי, ואמר זכאה חולקנא, זכאה חולקיהון דישראל, דכתיב, כי חלק יי' עמו וגו', והוה יתיב.

135

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת נשא מאמר גדל פרא- והעבירו תער

 זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת נשא מאמר גדל פרא- והעבירו תער[אות קכו] ת"ח, דהכי אוליפנא מספרא דרב המנונא סבא, והכי הוא. כתיב גדל פרע שער ראשו, בעי דיתרבי שער רישיה ודיקניה, ויתפרש מיין ושכר וענבים, בגין דכלהו סטר שמאלא, ולא תליין שערא. יין אימא עלאה. שכר סטרא דאחידו ביה ליואי ונפקי מיין עלאה ולא תלי שערא. ובג"כ כד סליקו ליואי לההוא אתר, בעיין לאעברא כל שערא דלהון, כד"א והעבירו תער על כל בשרם.[אות קכז] ענבים אימא תתאה, דכניש יין ושכר לגווה, ועל דא אתפרש מכל סטר שמאלא, דלא לאחזאה עובדא דילהון לגביה. ענבים דא לא תלי שערא ודיקנא.

136

זוהר מהדורת הסולם - במדבר האדרא רבא קדישא מאמר חוטמא

 אות סט] ות"ח, מה בין חוטמא לחוטמא. חוטמא דעתיק יומין חיין מכל סטרוי. חוטמא דזעיר אפין, כתיב, עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל וגו'. עלה עשן באפו, ומההוא עשן דליק נור, כד סליק תננא לבתר. גחלים בערו ממנו. מהו ממנו. מאותו עשן.[אות ע] תאנא, כד הוה רב המנונא סבא בעי לצלאה צלותיה, אמר לבעל החוטם אני מתפלל, לבעל החוטם אני מתחנן. והיינו דכתיב ותהלתי אחטם לך, האי קרא לעתיק יומין אמרו.[אות עא] תנא, אורכא דחוטמא, תלת מאה וע"ה עלמין, אתמליין מן ההוא חוטמא. וכלהו מתדבקן בזעיר אפין. האי תושבחתא דתקונא דחוטמא הוא. וכל תקוני דעתיק יומין, אתחזון ולא

137

זוהר מהדורת הסולם - במדבר האדרא רבא קדישא מאמר אליהו

 לא שכיח מר בקרדוטא גליפא דמאריה, ביומא דהלולא.[אות שס] א"ל, חייך רבי שבע יומין אתברירו קמיה קב"ה, כל אינון דייתון וישתכחן עמיה, על לא עיילתון בבי אדרא דלכון ואנא הוה זמין תמן, ובעינא קמיה לאשתכחא, וכדין קטיר בכתפוי ולא יכילנא, דההוא יומא שדרני קב"ה, למעבד נסין לרב המנונא סבא וחברוי, דאתמסרו בארמונא דמלכא, וארחישנא להו בנסא, דרמינא להו כותלא דהיכלא דמלכא, ואתקטרו בקטרוי, דמיתו ארבעים וחמשה פרדשכי. ואפיקנא לרב המנונא וחברוי ורמינא לון לבקעת אונו, ואשתזיבו. וזמיננא קמייהו נהמא ומייא, דלא אכלו תלתא יומין. וכל ההוא יומא לא בדילנא מנייהו.[אות שסא] וכד תבנא, אשכחנא פרסא דנטלו כל אינון

138

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת נשא - המשך מאמר ושמו את שמי

 דכתיב נאם בלעם בנו בעור. מאי בנו בעור. מההוא דהוה סאני להו יתיר מכל בני עלמא. ונאם הגבר שתום העין, דסתים עינא טבא מנייהו, בגין דלא יתברכון, ולא יתקיים ברכתא.[אות קפה] א"ר יהודה, הכי הוא ודאי, דאשתכח פקיחא דעינא לברכא, דכתיב פקח עיניך, בגין לברכא. וברכתא דרב המנונא סבא, הכי אמר, קב"ה יפקח עינוי עלך. ובההוא רשע כתיב, שתום העין. בגין דלא יתברכון על ידוי. וא"ר יצחק, בג"כ כהנא דבריך בעינא טבא, ברכתיה אתקיים. ודלא מברך בעינא טבא, כתיב, אל תלחם את לחם רע עין ואל תתאו למטעמותיו, כלומר אל תבעו מניה ברכתא כלל.[אות קפו] אמר ר' יוסי,

139

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת בהעלותך מאמר הנונין

 ולקבליה דארונא. וכדין כלא כליל לגווה, (דף קנ"ה ע"ב) לארונא, ולישראל. אלא דישראל גרמו לבתר, דכתיב ויהי העם כמתאוננים.[אות קלג] אמר רבי אלעזר, אנא דאמרן מספרא דרב ייבא סבא, דאמר דבין בהאי גיסא, ובין בהאי גיסא, אתהדר. א"ל, שפיר קאמר, אבל דא דאמינא, הכי תשכח בספרא דרב המנונא סבא, והכי הוא ודאי.

140

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת שלח לך מאמר נשמתין סלקין ונחתין

 אמר כי עמדו לא ענו עוד. וכפתחו עמדו כל העם.[אות רצו] ואי תימא, שתיקה אמאי קרו ליה עמידה. אלא, בדבורא אית ז' שייפין דמתנענען בהדיה, לבא. ריאה. קנה. לשון. שניים. שפוון. בשר. ובשתיקה קיימו בקיומייהו, בלא נענועא. וע"ד קרי לשתיקה עמידה.[אות רצז] דהא רב המנונא סבא אמר, ישלח עזרך מקדש וגו'. מקדש, דא קדוש ידים. ומציון יסעדך, דא המוציא, דאיהו סעיד לבא דבר נש. יזכור כל מנחותיך, כל לאסגאה מלה אחרא, דא נטילת ידים בתרייתא. ועולתך ידשנה סלה, דא ברכת המזון בזמון. ואי את עביד כן, יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא. ובשבת מקדש, דא קדושא רבא. ועל

1234567891011121314151617181920