המנונא

המנונא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2351 מקורות עבור המנונא. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת ויחי מאמר שימני כחותם על לבך

 פריש האי קרא בכנסת ישראל, שימני כחותם על לבך וגו'. אמר ליה, אלעזר ברחימו עלאה וקשירו דחביבותא אסתכלת.[אות תשלח] אשתיק רבי שמעון שעתא, אמר בכל אתר בעייא שתיקו, בר שתיקו דאורייתא. גינזא חדא אית לי גניזא, ולא בעינא דיתאביד מנייכו, והיא מלה עלאה, ואשכחנא לה בספרא דרב המנונא סבא.[אות תשלט] תא חזי, בכל אתר דכורא רדיף בתר נוקבא, ואתער לגבה רחימותא, והכא אשכחנא, דהיא אתערת רחימותא ורדפה אבתריה, ואורחיה דעלמא, דלית שבחא דנוקבא, למרדף בתריה דדכורא. אלא, מלה סתימא היא, ומלה עלאה דבי גנזייא דמלכא.

102

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת ויחי מאמר מאשר שמנה לחמו

 אתזן האי אילנא, והוא מעטרא ליה, כדכתיב בעטרה שעטרה לו אמו. וכד איהו נקיט, ודאי הוא יתן מעדני מלך. ומאן מלך. דא כנסת ישראל, דהא מניה אתזנת, והוא יהיב לה על ידא דצדיק, דרגא קדישא את קיימא. ומהכא לשאר דרגין דלתתא, וכלהו כגוונא דלעילא.[אות תשנד] בספרא דרב המנונא סבא, אמר הכי, מאשר שמנה לחמו, דא לחם שבת, דאיהו פנג, על חד תרין, כדכתיב לקטו לחם משנה. מאי לחם משנה. אלא, תרי לחם: לחם מן השמים, ולחם מן הארץ, דא הוא לחם פנג, ודא הוא לחם דמסכנא, ובשבת אתכליל לחם תתאה, בלחם עלאה, ואתברך האי, בגיני האי, ואיהו לחם משנה.

103

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת ויחי מאמר כסא דברכתא

 זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת ויחי מאמר כסא דברכתא[אות תתמה] רב המנונא סבא, כסא דברכתא לא יהיב ליה לב"נ אחרא לברכא, אלא איהו אקדים ונטיל ליה בתרי ידוי ומברך. והא אמרן, דבעי לנטלא ליה בימינא ובשמאלא, ואע"ג דכלא אתערו ביה, שפיר הוא, אבל כסא דברכה הכי אצטריך כוס, דכתיב כוס ישועות אשא, דהא בהאי כוס, אתנגידו ברכאן, מאינון ישועות דלעילא, והוא נטיל לון, וכניש לון לגביה, ותמן אתנטיר חמרא עלאה, ואתכניש בההוא כוס, ובעינן לברכא ליה בימינא, ובשמאלא, וחמרא דאיהו בהאי כוס כניש, דיתברכון כחדא, ובעינן לברכא פתורא, דלא תהא ריקניא מנהמא וחמרא כלא כחדא.[אות תתמו] ת"ח, כנסת

104

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת שמות מאמר ויקם מלך חדש

 זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת שמות מאמר ויקם מלך חדש[אות עה] ויקם מלך חדש על מצרים. בספרא דרב המנונא סבא הכי אתמר, מאי דכתיב ויקם מלך חדש על מצרים, ת"ח, כל עמין דעלמא, וכל מלכין דעלמא, לא אתתקפו בשולטניהון, אלא בגינייהו דישראל, מצרים לא הוו שלטין על כל עלמא, עד דאתו ישראל, ועאלו תמן בגלותא, כדין אתתקפו על שאר עמין דעלמא. בבל לא אתתקפו על כל עמין דעלמא, אלא בגין דישראל דלהויין בגלותהון. אדום לא אתתקפו על כל עמין דעלמא אלא בגיניהון דישראל, דלהויין בגלותהון. דהא עמין אלין בשפלותא הוו בשאר עמין, ומאיכין הוו מכלהו, ובגין ישראל אתתקפו.[אות

105

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת בשלח מאמר הרם את מטך

 ארכין ידך בסטרא דשמא קדישא, וכיון דיחמון מיא שמא קדישא, יערקון מניה. ועל דא, ונטה את ידך, לסטרא חדא, דסטרין אחרנין דההוא מטה, אצטריך ליה למלין אחרנין.[אות צא] אמר רבי אלעזר, חמינא, דזמנין אתקרי האי מטה, מטה האלהים, ולזמנין אתקרי מטה דמשה. אמר ר' שמעון בספרא דרב המנונא סבא, שפיר קאמר, דכלהו חד, בין תימא דקודשא בריך הוא, ובין תימא דמשה, והאי מטה, לאתערא סטרא דגבורה. ועל דא, ונטה את ידך, ידא דשמאלא, דאיהו בסטרא דגבורה.[אות צב] אמר רבי שמעון, ווי לאינון דלא חמאן, ולא מסתכלין באורייתא, ואורייתא קארי קמייהו בכל יומא, ולא משגיחין. תא חזי, בסטרא דגבורה

106

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת בשלח מאמר ויסע ויבא ויט

 ולשמאלא. עד כאן אתתקנו טורין למפרע ברזא דגבורה כלהו שמאלא כלילא בימינא. עד כאן כלילן טורין דמלכא קדישא בתפארת. לבתר מתחברן אבהן ואתעבידו שמא קדישא. הא כגוונא דא שמא קדישא גליפא באתווי רשימין ברתיכא עלאה קדישא עטורא דאבהן.[אות קעד] אמר רבי ייסא, אשכחנא ברזא דא בתקיעותא דרב המנונא סבא, תלת ובכן ובכן ובכן, לקבלי הני תלת. וכך הוא סדורא. א"ר יוסי, כלא אתכליל בהאי שמא קדישא, ואסתיים ביה, אשתכח דשלימו דרתיכא קדישא אית ביה.[אות קעה] אמר רבי שמעון, האי הוא שמא קדישא, עטורא דאבהן, דמתעטרא בגלופייהו, בחבורא כחדא. שלימו דרתיכא קדישא. ואתכליל בארבעין ותמניא תיבותא, דאיהו שלימו דכלא,

107

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת יתרו מאמר ומשה עלה אל האלקים

 קטירי עלמא, אש רוח מים ועפר.[אות רנא] אמר ר' ייסא, אתחזון מלוי דר' יוסי, דלא מתקיימאן. כד מטו מלין אלין לגביה דר' שמעון, אנח ידוי ברישיה דר' יוסי וברכיה, ואמר שפיר קא אמרת, והכי הוא. אמר ליה מנא לך. אמר הכי אוליפנא מאבא, דהוה אמר משמיה דרב המנונא סבא.[אות רנב] יומא חד הוה יתיב ר' שמעון בתרעא דצפורי, אמר ליה ר' ייסא, האי דאמר ר' יוסי, מי עלה שמים וירד וגו', זמנא חדא אמר, דא משה. לבתר אמר, דא קב"ה. לבתר אמר, אלין ד' קטירין אש רוח מים ועפר. וחמינא ליה למר דברכיה.[אות רנג] אמר ליה ודאי

108

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת משפטים מאמר כל בר ישראל דאתגזר בעי לאתחזאה

 ברכתא, ממבועא דנחלא. הה"ד, כברכת יי' אלהיך אשר נתן לך. וכתיב אל פני האדון יי', כמה דאוקימנא, דמתמן מריקן ברכאן, ונטלין ברכתא. זכאה חולקיהון דישראל, מכל שאר עמין.[אות תקמו] זמנא חדא, סליקו ישראל למחג חגא, ואתערבו עעכו"ם בהדייהו, וההוא שתא לא אשתכח ברכתא בעלמא. אתו שאילו לרב המנונא סבא, אמר להו, חמיתון סימנא בקדמיתא בהאי. א"ל, סימנא חמינן, דכד תבנא מהתם, כל ארחין אסתימו ממיא, ועננא, וחשוכא אשתכח, דלא יכלין למהך כל אינון דסליקו לתמן. ועוד, בשעתא דעאלנא לאתחזאה אפי שמיא אתחשכו ואתרגיזו. אמר להו, ודאי או אית בינייכו בני נשא דלא אתגזרו, או עעכו"ם סליקו בהדייכו. דהא לא

109

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת תרומה מאמר שמע ישראל ובשכמל"ו

 צריכין ליחדא עלמא עלאה באחד, וליחדא עלמא תתאה ברזא דאחד. דא בשית סטרין, ודא בשית סטרין. ובגין כך, שית תיבין הכא, ברזא דשית סטרין. ושית תיבין הכא, ברזא דשית סטרין, יי' אחד ושמו אחד. זכאה עדביה וחולקיה מאן דישוי רעותיה להאי, בעלמא דין, ובעלמא דאתי.[אות קמו] רב המנונא סבא אמר הכי, דא אתערותא דיחודא שפיר איהו, דרזא דברירא דמלתא הא אוקימנא. ומלין אלין זמינין לאתעתדא קמי עתיק יומין, בלא כסופא כלל.[אות קמז] (רעיא מהימנא) פקודא ללמוד תורה בכל יומא, דאיהי רזא דמהימנותא עלאה, למנדע ארחיה דקב"ה. דכל מאן דאשתדל באורייתא, זכי בהאי עלמא, וזכי בעלמא דאתי, ואשתזיב מכל

110

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת תרומה מאמר ברכו את ה' המבורך

 כגון, רוח יי' אלהים עלי יען משח יי', אותי לבשר ענוים וגו'. בלכתם ילכו ובעמדם יעמדו ובהנשאם מעל הארץ וגו', אל אשר יהיה שם הרוח ללכת ילכו וגו'. בגין דמתעטרן בההוא רוחא, באתערותא דלהון בחדוה דשמושא, ויהא נגידו דההוא רוח עלאה דשבתא, בההוא שמושא דמצוה.[אות קפג] רב המנונא סבא, כד הוה סליק מנהרא במעלי שבתא, הוה יתיב רגעא חדא, וזקיף עינוי, והוה חדי, והוה אמר, דהוה יתיב, למחמי חדוה דמלאכי עלאי. אלין סלקין, ואלין נחתין. ובכל מעלי שבתא, יתיב בר נש בעולם הנשמות. זכאה איהו מאן דידע ברזין דמאריה.

1234567891011121314151617181920