המנונא

המנונא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2351 מקורות עבור המנונא. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת אחרי מות

 ומחכה אימתי תשוב ע"ש. ת"ח אם ישיבו לא נשארו בגלות יום א' שלם. אמר ליה בחשאי מהו יום א' זהו שאמר מן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה וגו' אם תבו בתיובתא יצאו לזמן היום שאמר הנביא ואם לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו. בספרא דרב המונא /המנונא/ סבא אם לא תבו בתיובתא לא יפקון עד דישתלים שמא דקב"ה יהו"ה: ד"א ישראל נמשלו ליונה והכנפים למצות כמו בשעה שהיונה יש לה כנפים והכנפים שלימים לא יש (עוף) [אופן] בעולם שיקחה כך ישראל בשעה שהם שלמים במצות לא יש בכל העולם מי שיוכל להם (כמו שהוא כתוב בפ'

92

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת שיר השירים

 דכולא ובגין האי ריח כל אינון שמנין ובוסמין כולהו נהירין ואקרון טובים בגין דהאי קיים לון למהוי כולהו חד קישורא נהיר כחדא. ואי לאו לא אקרון טובים בגין דכד האי ריח עילאה עאל בסתימו לגו נחלא עמיקא ואמלי ליה כדקא יאות כולהו דרגין אקרון טובים (ס"א מאי טובים נהירין). רב המנונא סבא אמר הכי אלין אינון ימים (טובים) דאקרון טובים דאינון תפילין דרישא דאינון תפילין דקודשא בריך הוא מנח לון וע"ד אקרון טובים בגין דאינון נהרין ברישא דקודשא עילאה ובכל אתר ימים טובים אינון תפילין דרישא דקב"ה מנח לון. חולו של מועד דלא אקרי [דף ח עמוד ב] י"ט אלין

93

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת רות

 על כאו"א מישראל כמה דכתיב [יחזקאל מא] זה השולחן אשר לפני ה'. ודאי. וכתיב ואכלת לפני ה' אלהיך. לפיכך צריך שיהיה שולחנו בחול ערוך ולא ערוך. ביום שבת צריך תוספת שינוי אחר למעליותא. תניינא נטילת ידים קודם אכילה מ"ט בגין דאכילה אצטריך נקיות כגוונא דמלאכי השרת לעילא דהכי אמר רב המנונא סבא מאי דכתיב [תלים עח] לחם אבירים אכל איש. לחם דמלאכי השרת אוכלים. למאי נפקא מניה אלא [מה] מלאכי השרת אוכלים בקדושה ובטהרה ובנקיות אף ישראל כן צריכין לאכול בקדושה ובטהרה. דכתיב והתקדשתם אלו מים ראשונים. והייתם קדושים אלו מים אחרונים. כי קדוש זה שמן טוב. אני ה' זו

94

זוהר מהדורת הסולם - הקדמה מאמר אותיות דרב המנונא סבא

 זוהר מהדורת הסולם - הקדמה מאמר אותיות דרב המנונא סבא[אות כב] בראשית רב המנונא סבא אמר, אשכחן אתוון בהפוכא, בית בקדמיתא ולבתר ב', היינו בראשית ברא, לבתר א' בקדמיתא ולבתר א', היינו אלהים את. אלא כד בעא קב"ה למעבד עלמא כל אתוון הוו סתימין, ותרין אלפין שנין עד דלא ברא עלמא, הוה מסתכל קב"ה ואשתעשע בהו.[אות כג] כד בעא למברי עלמא, אתו כל אתוון קמיה מסופא ארישייהו. שריאת את ת למיעל ברישא, אמרה, רבון עלמין: ניחא קמך למברי בי עלמא, דאנא חותמא דגושפנקא דילך, אמת, ואת אתקריאת אמת, יאות למלכא למשרי באות אמת, ולמברי בי עלמא. אמר לה קב"ה

95

זוהר מהדורת הסולם - הקדמה מאמר דטעין חמרי

 אפיק לון חיין וקיימין מליין מכל טבין דעלמא. ושאט ימא ברגעא חדא בתוקפיה, ואפיק לי כגירא בידא דגבר תקיף. וטמיר לי בההוא אתר דאמרית לכו. והוא תב לאתריה, ואגניז בההוא ימא.[אות צ] אשגח ר' אלעזר במלוי. אמר ליה אנת הוא בריה דבוצינא קדישא, אנת הוא בריה דרב המנונא סבא, אנת הוא בריה דנהירו דאורייתא, ואנת טעין אבתרן. בכו כחדא ונשקוהו ואזלו אמרו ליה אי ניחא קמי מארנא לאודעא לן שמיה.[אות צא] פתח ואמר, ובניהו בן יהוידע, האי קרא אוקמוה, ושפיר איהו. אבל האי קרא לאחזאה רזין עלאין דאורייתא הוא דאתא. ובניהו בן יהוידע, על רזא דחכמתא קא אתא,

96

זוהר מהדורת הסולם - הקדמה מאמר בליליא דכלה

 קל] כדין בההיא שעתא, דשמים עאל לחופה ואתי ונהיר לה, כל אינון חברייא דאתקינו לה, כלהו אתפרשי בשמהן תמן, הה"ד ומעשה ידיו מגיד הרקיע. מעשה ידיו, אלין אינון מארי קיימא דברית, אקרון מעשה ידיו, כד"א ומעשה ידינו כוננהו, דא ברית קיימא דחתים בבשרא דבר נש.[אות קלא] רב המנונא סבא אמר הכי, אל תתן את פיך לחטיא את בשרך, דלא יהיב בר נש פומיה, למיתי להרהורא בישא, ויהא גרים למחטי לההיא בשר קדש דחתים ביה ברית קדישא. דאלו עביד כן משכין ליה לגיהנם, וההוא דממונה על גיהנם דומ"ה שמיה, וכמה רבוא דמלאכי חבלה בהדיה, וקאים על פתחא דגיהנם, וכל אינון

97

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת ויחי מאמר ויקרא לבנו ליוסף

 אות לא] תא חזי, כמה הוא עדיף רוחא דאבא מרוחא דברא, דרוחא דאבא הוא רוחא דברא, רוחא מרוחא סלקא, ואי סייעת אוירא אחרא ברוחא, לא נפיק שלים, (דף רי"ג ע"א) דהא חסיר הוא, בהאי אוירא, והיינו פרה למד מדבר באות נפשה שאפה רוח.[אות לב] תנא רב המנונא סבא אזל לקפוטקייא, עאל לקמייהו, רב ייסא סבא, א"ל במאי עסקיתו, ווי ליה, ווי לנפשיה, אי אשתלף רוחא דמסאבא דאשתכח עמיה, ואורית ליה לבריה, והאי איהו דקב"ה לית ליה חולקא, שביק ליה חולקא, שביק ליה לשיצאה ליה לעלמא דאתי. א"ל מנ"ל הא, א"ל הכא אוליפנא, דהאי ירותא בישתא, אחסנין כלהו בנו אי

98

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת ויחי מאמר ד' מינים

 בסרבליהון, בגין דאלין לא סלקין דא בלא דא. וענף עץ עבות, ענפא הוא עלאה, דאתעביד עץ עבות, ואחיד לכל סטרא, כמה דאתמר. ערבי נחל דא יצחק, בכל סטרי, דאחידן בסטרא דנחלא, ולא בסטרא דאבא. דתנינן, אע"ג דבהאי נחל דינא לא אשתכח ביה, דינין מתערין מניה.[אות רכה] ורב המנונא סבא פריש, וערבי נחל, אינון תרין קיימין דקאמרן, דמייא נפקי מנייהו, ושפיר. אבל תא חזי, הא חזינן דתרין דרגין אלין דקיימי על דרגא דצדיק, איבא וכנישו דברכאן נפקי מנייהו, וערבי נחל לא נפקי מנייהו, איבא, ולא טעמא, ולא ריחא, והא אוקימנא וכלא שפיר.[אות רכו] ועל דא אתרוג (דף רכ"א ע"א

99

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת ויחי מאמר ושכבתי עם אבותי

 ונגיד ההוא טלא, לאינון דמיכין, וכדין מתחברן כלהו, וחייס קודשא בריך הוא על עלמא. ותאנא, לא חייס קודשא ב"ה על עלמא, עד דאודע לאבהן ובגינייהו עלמא אתברכא. א"ר יוסי, ודאי הכי הוא, והא אשכחנא מלי בספרא דשלמה מלכא, ההוא עלאה, דקרא ליה עיטא דחכמתא דכלא.[אות שלב] ורב המנונא, הכי גלי ואמר, דהא אחזיו ליה, דיתיר עבדת רחל, דקיימא בפרשת אורחין, בכל זמנא דאצטריך עלמא, מכלהו, ורזא דמלה, ארון וכפורת וכרובים, בחולקא דבנימן, דאתיליד באורחא, ושכינתא על כלא.

100

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת ויחי מאמר מהאוכל יצא מאכל

 דלית רשו לבר נש לאסתכלא ביה, ומסתפינא עלוי, דעד לא ימטי לפרקוי, ישגח ויסתכל ויענשון ליה.[אות תרלח] שמע ההוא ינוקא, אמר לא מסתפינא מעונשא לעלמין, דהא בשעתא דאסתליק אבא מעלמא, בריך לי וצלי עלי. וידענא דזכותא דאבא יגין עלי. אמרו ליה ומאן הוא אבוך. אמר בריה דרב המנונא סבא, נטלו ליה, וארכבוה על כתפייהו, תלת מילין.[אות תרלט] קרו עליה, מהאוכל יצא מאכל ומעז יצא מתוק וגו'. אמר לון ההוא ינוקא, מלה אתא לידייהו, פרישו לה. אמרו ליה, קב"ה זמין לן ארחא דחיי, אימא אנת.[אות תרמ] פתח ואמר, מהאוכל יצא מאכל ומעז יצא מתוק. האי קרא, אסמכתא אית

1234567891011121314151617181920