המגיד

המגיד מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 16207 מקורות עבור המגיד. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

אמת ליעקב בראשית פרשת חיי שרה פרק כד

 היתה לו לאליעזר והיה מחזר למצוא עילה שיאמר לו אברהם לפנות אליו להשיאו בתו אמר לו אברהם בני ברוך ואתה ארור ואין ארור מדבק בברוך עכ"ל. והקשו המפרשים דא"כ למה כתב "אולי" זה כשספר אליעזר להם, היה לו לכתוב כן ב"אולי" הראשון [לעיל פסוק ה'] כשאמר לו אליעזר לאברהם. והנה המגיד מדובנא ז"ל אמר כאן דבר חכמה כדרכו בכל מקום, דרש"י פירש כאן משום דלפי הסברא לא היה לו לאליעזר לומר להם אולי לא תלך האשה, דזה מחליש קצת את הענין, דאיך יעלה על הדעת שלא תלך ולא תתרצה, אלא ודאי שיש שם איזו ריעותא שבשבילה לא תתרצה היא ללכת

82

אמת ליעקב במדבר פרשת בלק - פינחס פרק כה

 הל"י] הוציא מפרשה זו דין מחודש, וז"ל שם: ישראל הבא על הכותית כו' כיון שהבא על הכותית בזדון הרי זו נהרגת מפני שבא לישראל תקלה על ידיה כבהמה ודבר זה מפורש בתורה שנאמר הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם וכל אשה יודעת איש למשכב זכר הרוגו עכ"ל. וכתב שם המגיד משנה וז"ל: זה לא מצאתי מבואר והפסוק הזה אינו מוכרח דהתם אפילו לא נבעלה כיון דהיו ראויות לביאה היו נהרגות6 כו' ועדיין הדבר צריך לי לימוד עכ"ל.והנראה לי, דבאמת הדבר צ"ע, אמאי הותר לו לפנחס להרוג את המדינית, והא אמרינן בסנהדרין [דף פ"ב ע"ב]: מי איכא מידי

83

אפריון שמות פרשת בשלח

 יוסף, (ומה שיש להקשות על זה, כתבתי בעז"ה בפ' לך לך לישב ע"ש [בסוף הפרשה ד"ה ובזה]).[יד ה] ויגר למלך מצרים כי ברח העם ויהפך לבב פרעה וגו':יש לדקדק דקראו מלך וקראו פרעה, וגם תיבת פרעה נראה לכאורה כמיותר לגמרי דהומ"ל ויהפך לבבו. ונראה כי המגיד הגיד לו את הדבר להיותו מלך, וראוי לו לעשות כמלך להשיב את הבורחים, אבל פרעה לא לבד מחמת היותו מלך נתהפך, אלא מצד עצמותו, וזהו ויהפך לבב פרעה וגו' כי ויאסור את רכבו, הוא בעצמו ולא כשאר מלכים וכמ"ש רש"י.[יד ז] רכב בחור:כתב רש"י ז"ל: ומהיכן היו הבהמות הללו, אם

84

רבינו בחיי בראשית פרשת ויצא פרק לא

 שכתוב: "כי התרפים דברו און". ומה שגנבה אותם כדי לעקור עבודת גלולים מבית אביה. וכן הקב"ה הבטיח לבניה להעביר ע"ג מן העולם, הוא שכתוב: (ישעיה ב, יח) "והאלילים כליל יחלוף".(כב) ויוגד ללבן ביום השלישי. היה דרך שלשה ימים בין צאן יעקב לצאן לבן, וכשהלך המגיד להגיד ללבן ביום השלישי לקח לבן את אחיו עמו וחזר ממקום הצאן עד פדן הרי ששה ימים, שלשה ימים של מגיד וג' של חזרת לבן וביום השביעי השיגו, הוא שכתוב: "וירדף אחריו דרך שבעת ימים", נמצא כל מה שהלך יעקב בששה ימים הלך לבן ביום אחד, וכמו שכתב רש"י. ואפשר שהתחיל יעקב לנסוע מפדן

85

רבינו בחיי בראשית פרשת ויגש פרק מה

 זו אינה ראיה שידבר אדם אחד במצרים בלשון הקדש, ורבים במצרים יודעים אותו, אף כי המושל, כי מנהג המלכים והמושלים לדעת הלשונות. והראיה הגמורה בהזכיר שמו וענין המכירה: אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי. אבל כונת הכתוב לומר: והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין, כי אני המושל והאדון לכל מצרים המגיד לכם מפי, כי אני אחיכם ומצוה אתכם להוריד את אבי לכלכלו.ובמדרש: (מגילה טז ב) כי פי המדבר אליכם, כפי כן לבי. ולא נזכר לב בכתוב, אבל דרשו רז"ל כן מפני שהיה יכול לומר: כי אני המדבר אליכם, ומה שהזכיר "כי פי" מפני שהדבור המושם בפה הוא כלי הלב

86

רבינו בחיי דברים פרשת שופטים פרק יח

 אל שאול", כנגד מחשבתו אומר כן שהוא היה חושב שהיה שמואל. ומה שאמר: (שמואל - א כח, יח) "ולא עשית חרון אפו בעמלק", מפורסם היה בכל הארץ כי שמואל הנביא הגיד כן בחייו. ומה שאמרה: (שמואל - א כח, יט) "מחר אתה ובניך עמי", מדרך הסברא אמרה זה, כי צותה כן לאותו המגיד הנחבא שיהיה שאול חושב עליו שהוא שמואל, כי ידעה דבר הנביא בענשו של שאול בענין עמלק, ועתה שהיו פלשתים נלחמים עמו חשבה כי יפול בידם.ויש אומרים כי היה שמואל ממש והוא הגיד לו כל הדברים הנזכרים בפרשה, וכן דעת רז"ל (חגיגה ד ב). ויש להקשות בזה אחר שהיה

87

בית יוסף להבה מועדים פסח

 לכל אומה ולשון שיקבלו התורה566, ושאלו מה כתוב בה, ואמר לכל אחד לפי טבעו מה שהתורה נגד טבעו, ואמרו על כן לא יכולין לקבל כי אינן יכולים לחסום תאוותן. אבל ישראל קבלו אותו ואמרו מיד נעשה ונשמע. וזה שאמר הקב"ה תעבדון את האלקים על ההר הזה, על כן אמר המגיד בעבור זה עשה ה' לי, ר"ל בשביל שידע ה' שאני איני הולך אחר התאווה, ועל זה אנו מקבלין התורה עשה ה' לי והוציאני ממצרים.בסנהדרין (דף צד, א) אמרו ביקש הקב"ה לעשות חזקיה משיח וסנחריב גוג ומגוג, אמרה מדת הדין רבש"ע מה דוד מלך ישראל ששר לפניך כל השירות

88

ר' יוסף בכור שור בראשית פרשת ויחי פרק מח

 ר' יוסף בכור שור בראשית פרשת ויחי פרק מח(א) ויאמר ליוסף: מקרא קצר הוא, שלא פירש מי האומר1, וכן "ויגד ליעקב", לא פירש מי המגיד.(ד) ונתתי את הארץ הזאת וגו': מאחר שנתנה לי הקב"ה יכולני לחלקה כרצוני.(ה) כראובן ושמעון: ליטול שני חלקים בארץ, ולכך קרוב לשליש ארץ ישראל לבני רחל(ו) ומולדתך: בני בנים שלך [יהיו] קרויין על שם קרוביהם, כי קרובים קרוין אחים.בעבר הירדן, שיש לה שני מטות וחצי בט' מטות וחצי, ולכך -(ז) ואני בבואי מפדן קברתי רחל בדרך אפרת, כי ידעתי שיעלה אותו מקום לחלק בניה, וזהו כבודה להיות נקברת בחלק בניה.

89

הדר זקנים על התורה בראשית פרשת וירא פרק יח

 אין זה לשון שינה. לכך נראה לומר הכי אחרי בלותי היתה לי עדנה שחזרתי לנערותי זו היא האמת אמנם אני תמהה איך אלד כי אדוני זקן והשתא היתה לי עדנה בניחותא:(טו) ותכחש שרה. יש בב"ר מדלא כתיב ותאמר נשים כחשניות הן. ויאמר לא כלומר ויאמר המגיד לאברהם לא אינה מדברת אמת. כי צחקת אלא צחקת:(טז) וישקיפו. אין השקפה אלא לרעה חוץ מהשקיפה ממעון קדשך מגיד לך שגדול כח צדקה שמהפכת מדת הדין למדת רחמים. וא"ת והא כתיב אמת מארץ וכו' וצדק משמים נשקף אלמא דגם השקפה זו לטובה היתה. י"ל דהתם נמי לרעה היא דאמרינן הוא מלאך ודבר

90

הדר זקנים על התורה בראשית פרשת ויצא פרק לא

 לא כן היאך לקחה רחל את התרפים מאיזה מקום לקחתם. ועוד דכתיב רואה אני את פני אביכם והנה איננו עמי כתמול שלשום ואם לא היו דרים בעיר אחת היאך ראה הדבר ופני לבן הלא היה רחוק ממנו ג' ימים. וי"מ דלבן דר רחוק מיעקב ג' ימים וכשברח יעקב מיד הלך המגיד ללבן ושהה בדרך ג' ימים ורדף לבן והשיגו ביום ד' והא דכתיב דרך שבעת ימים ר"ל ג' ימים מהלך שבינו לבין יעקב וד' ימים שברח יעקב ממקומו. ומה שפ"ה כל מה שהלך יעקב בז' ימים הלך לבן ביום אחד ר"ל ראוי להלוך ממקום לבן עד מקום שהשיגו ולעולם אומר

1234567891011121314151617181920