המאיר לארץ הלכות חגיגה פרק א

המאיר לארץ הלכות חגיגה פרק א

  

הלכה א
[א] שהרי לא עשה מעשה וכו'. נ"ב אע"ג דעשה בה מעשה בכניסתה בלא הבאה, עי' שאגת אריה תשובה ל"ב, ומהר"ם יפה תשובה פ"ג, ישוב ע"ז.

הלכה ד
[ד] כ"מ, ויש לתמוה וכו' דרבו הוא וכו'. נ"ב וכ"כ ג"כ בהל' פסח פ"ד ה"ז, וכדאיתא עירובין דף נ"ג, ובירושלמי שם פ"ה ה"א, סנהדרין פי"א ה"ד, אכן עי' ושב הכהן תשובה צ"ד, תירוץ נכון ע"ז.
שם לח"מ דא"כ לא וכו'. נ"ב אין זה הוכחה כלל, דכן מצינו כתובות דף קי"א אושעיא זה ר' אושעיא ברבי, ששנה הברייתות, וג"כ הוא רבו של ר' יוחנן, כאשר ציינתי לעיל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.