המאיר לארץ הלכות זכיה ומתנה פרק ו

המאיר לארץ הלכות זכיה ומתנה פרק ו

  


הלכה ג
[ג] כ"מ, דאישתמיטתיה וכו'. נ"ב עי' שתי הלחם שאלה י"ג, דלא אישתמיטתיה כלל, ומבאר שם היטב כוונתו.