המאיר לארץ הלכות זכיה ומתנה פרק ג

המאיר לארץ הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  


הלכה יג
[יג] כ"מ, כתב הרב המגיד וכו'. נ"ב וכן נראה להדיא בתשובות הרמב"ם סי"א.