המאיר לארץ הלכות גניבה פרק ט

המאיר לארץ הלכות גניבה פרק ט

  


הלכה יא
[יא] השגות הראב"ד, וק"ל מעשה דאבנר וכו'. נ"ב אינו מובן מאי דפשיטא ליה התם דחשוב מושיעים, דילמא היו מושיעי אבנר רחוקים ממנו, ולא היה היקף בני אדם להצילו ממנו.