המאיר לארץ הלכות גירושין פרק יב

המאיר לארץ הלכות גירושין פרק יב

  


הלכה טז
[טז] מל"מ, נסתפקתי וכו'. נ"ב עי' שב שמעתתא דף פ"ד מש"כ בזה.