המאיר לארץ הלכות גירושין פרק יא

המאיר לארץ הלכות גירושין פרק יא

  


הלכה ו
[ו] אלא מנשואי קטנות, שהן מדברי סופרים וכו'. נ"ב עי' מהרי"ק שורש ל"ב ענף ג', מה שהקשה מהכא, למ"ש ג"כ בעצמו בהל' אישות פ"ד הי"ז.

הלכה כד
[כד] כ"מ ואיני מבין כו', נ"ב עי' בגדי כהונה חלק אה"ע תשובה ו' ישוב היטב ע"ז.