המאיר לארץ הלכות גזלה ואבדה פרק א

המאיר לארץ הלכות גזלה ואבדה פרק א

  

הלכה ב
[ב] ואסור לגזול כל שהוא דין תורה, אפילו עכו"ם עובד עבודת כוכבים וכו'. נ"ב מה שתמה ע"ז הכ"מ, דהא קרא לא תעשוק את רעך כתיב, לאפוקי עכו"ם וכו' וגם מה שתמה ע"ז המהרש"ל דהתורה לישראל נתנה וכו', ומסיים ג"כ הכ"מ שאין איסור זה מן התורה, עי' חכם צבי תשובה כ"ו, שתמה על דבריהם, ומסיק שם אף דאין גזל עכו"ם בל"ת דבר תורה, אכן בעשה וג"כ איסורא דבר תורה מיהא איכא, וראיה לזה מבכורות דף י"ג הניחא למ"ד וכו'.
שם לח"מ, וקשה דא"כ וכו' וי"ל וכו'. נ"ב עי' מנחת אהרן סנהדרין דף נ"ז שהקשה ע"ז וביותר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.