המאיר לארץ הלכות ברכות פרק ו

המאיר לארץ הלכות ברכות פרק ו

  

הלכה יט
[יט] כ"מ, ואפילו אין לו אלא וכו'. נ"ב מה שקשה על זה ממ"ש בב"י על הטור או"ח הל' ברכות סי' קס"ג ונ"ל דאין להתיר וכו', דמשמע מדבריו דהרמב"ם לא ס"ל כן, עי' שתי הלחם תשובה ט"ז, דהרמב"ם ס"ל, דוודאי צריך לעשות השתדלות בזה, ועל כרחך אפילו אם אין לו אלא כדי שתייה, יטול ידיו במקצתן וכמעשה דר' עקיבא, אבל אם אין לו מים כלל לא הצריכו הרמב"ם לילך לפניו ד' מילין ולאחריו מיל, אלא ילט ידיו, והתיר לו בהכי, והרבוותא ס"ל דלא הותר כן אלא דווקא לאוכלי תרומה, ועל כן בדין תפלה צריך שילך ולבקש לפניו י ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.