המאיר לארץ הלכות בית הבחירה פרק ז

המאיר לארץ הלכות בית הבחירה פרק ז

  


הלכה ט
[ט] או שישן וכו'. נ"ב פי' ואפילו לבדו, עי' ב"י על הטור או"ח סי"ג, שב יעקב חלק או"ח תשובה ג' מ"ש בזה.