המאיר לארץ הלכות אבל פרק י

המאיר לארץ הלכות אבל פרק י

  


הלכה ח
[ח] ונוהג בשאר השלשים ככל גזירת שלשים. נ"ב כוונתו ע"פ מ"ש בשו"ע יו"ד סי' שצ"ג עיי"ש.