המאיר לארץ הלכות אבל פרק ב

המאיר לארץ הלכות אבל פרק ב

  

הלכה א
[א] כ"מ, ואפשר לומר דרבינו וכו'. נ"ב וכ"כ בהל' סנהדרין פי"ז ה"א, עי' מ"ש בחידושינו שם.

הלכה ד
[ד] השגות הראב"ד א"א וכו', דבנו עצמו הוא מדרבנן וכו'. נ"ב עי' רדב"ז ח"ו תשובה ר"ע, דכוונתו שאין חייב לקרוע על בן בנו אפילו בפני בנו וכו', או דכוונתו לחלק, דאינו חייב אביו להתאבל עם בנו של אחיו, והמגדל עוז לא הבין כוונתו, על כן הקשה ע"ז, ועי' שם תירוץ על השגתו, דשפיר כתב הרמב"ם כן.

הלכה ז
[ז] אשתו של כהן וכו'. נ"ב פי' גדולה מתטמא וכו', היינו מדאורייתא, וא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.