הלל

הלל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 11639 מקורות עבור הלל. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

משנה מסכת כלאים פרק ד

 משנה מסכת כלאים פרק דמשנה א[*] קרחת הכרם בית שמאי אומרים עשרים וארבע אמות ובית הלל אומרים שש עשרה אמה מחול הכרם בית שמאי אומרים שש עשרה אמה ובית הלל אומרים שתים עשרה אמה ואיזו היא קרחת הכרם כרם שחרב מאמצעו אם אין שם שש עשרה אמה לא יביא זרע לשם היו שם שש עשרה אמה נותנין לה עבודתה וזורע את המותר:משנה ב[*] איזו היא מחול הכרם בין כרם לגדר אם אין שם שתים עשרה אמה לא יביא זרע לשם היו שם שתים עשרה אמה נותנין לו עבודתו וזורע את המותר:משנה ג[*] רבי יהודה אומר אין זה

42

משנה מסכת כלאים פרק ו

 משנה מסכת כלאים פרק ומשנה א[*] איזהו עריס הנוטע שורה של חמש גפנים בצד הגדר שהוא גבוה עשרה טפחים או בצד חריץ שהוא עמוק עשרה טפחים ורחב ארבעה נותנין לו עבודתו ד' אמות בית שמאי אומרים מודדין ארבע אמות מעיקר הגפנים לשדה ובית הלל אומרים מן הגדר לשדה אמר רבי יוחנן בן נורי טועים כל האומרים כן אלא אם יש שם ד' אמות מעיקר גפנים ולגדר נותנין לו את עבודתו וזורע את המותר וכמה היא עבודת הגפן ששה טפחים לכל רוח רבי עקיבא אומר שלשה:משנה ב[*] עריס שהוא יוצא מן המדרגה רבי אליעזר בן יעקב אומר אם עומד

43

משנה מסכת כלים פרק ט

 ואם בטהור טהורים נמצאו במגופת החבית מצדיה טמאים מכנגד פיה טהורים נראין בתוכה אבל לא לאוירה טהורין שוקעים בתוכה ותחתיהם כקליפת השום טהורין:משנה ב[*] חבית שהיא מלאה משקין טהורין ומניקת בתוכה מוקפת צמיד פתיל ונתונה באהל המת בית שמאי אומרים החבית והמשקין טהורין ומניקת טמאה ובית הלל אומרים אף מניקת טהורה חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי:משנה ג[*] השרץ שנמצא למטה מנחושתו של תנור טהור שאני אומר חי נפל ועכשיו מת מחט או טבעת שנמצאו למטה מנחושתו של תנור טהור שאני אומר שם היו עד שלא בא התנור נמצאו באפר מקלה טמא שאין לו במה יתלה:משנה

44

משנה מסכת כלים פרק יא

 ג[*] העושה כלים מן העשת ומן החררה ומן הסובב של גלגל ומן הטסין ומן הצפויין מכני כלים ומאוגני כלים מאזני כלים מן השחולת ומן הגרודות טהורין רבי יוחנן בן נורי אומר אף מן הקצוצות משברי כלים מן הגרוטים ומן המסמרות שידוע שנעשו מכלי טמאין מן המסמרות בית שמאי מטמאין ובית הלל מטהרין:משנה ד[*] ברזל טמא שבללו עם ברזל טהור אם רוב מן הטמא טמא ואם רוב מן הטהור טהור מחצה למחצה טמא וכן מן החלמא ומן הגללים קלוסטרא טמאה ומצופה טהורה הפין והפורנה טמאין והקלוסטרא ר' יהושע אומר שומטה מפתח זה ותולה בחברו בשבת ר' טרפון אומר הרי היא

45

משנה מסכת כלים פרק כ

 נתן עליו את המעזיבה ולא קבעו טמא קבעו ונתן עליו את המעזיבה טהור [*] קערה שקבעה בשידה תיבה ומגדל כדרך קבלתה טמאה שלא כדרך קבלתה טהורה:משנה ו[*] סדין שהוא טמא מדרס ועשאו וילון טהור מן המדרס אבל טמא טמא מת מאימתי היא טהרתו ב"ש אומרים משיתבר בית הלל אומרים משיקשר ר"ע אומר משיקבע:משנה ז[*] מחצלת שעשה לה קנים לארכה טהורה וחכ"א עד שיעשה כמין כי עשאם לרחבה ואין בין קנה לחבירו ארבעה טפחים טהור נחלקה לרחבה ר' יהודה מטהר וכן המתיר ראשי המעדנין טהורה נחלקה לארכה ונשתיירו בה שלשה מעדנים של ששה טפחים טמאה מחצלת מאימתי מקבלת טומאה משתקנב

46

משנה מסכת כלים פרק כח

 טהור:משנה ג[*] העושה אספלנית בין בבגד בין בעור טהורה ר' יוסי אומר על העור טהור מלוגמא בבגד טהורה ובעור טמאה ר"ש בן גמליאל אומר אף בבגד טמאה מפני שהיא ננערת:משנה ד[*] מטפחות ספרים בין מצויירות בין שאינן מצויירות טמאות כדברי ב"ש בית הלל אומרים מצויירות טהורות ושאינם מצויירות טמאות רבן גמליאל אומר אלו ואלו טהורות:משנה ה[*] כפה שהוא טמא מדרס ונתנו על הספר טהור מן המדרס אבל טמא טמא מת חמת שעשאה שטיח ושטיח שעשאו חמת טהור חמת שעשאה תורמל ותורמל שעשאו חמת כר שעשאו סדין וסדין שעשאו כר כסת שעשאה מטפחת ומטפחת שעשאה כסת טמא זה

47

משנה מסכת כלים פרק כט

 שירי הדרבן מלמעלן ארבעה יד הבדיד ארבעה יד הקרדום של נכוש חמשה יד בן הפטיש חמשה ושל הפטיש ששה יד הקרדום של בקוע ושל עדיר ששה ויד מקבת של סתתין ששה:משנה ח[*] שירי חרחור מלמטן שבעה יד מגריפה של בעלי בתים בית שמאי אומרים שבעה בית הלל אומרים שמנה של סיידין בית שמאי אומרים תשעה בית הלל אומרים עשרה יתר מכאן אם רצה לקיים טמא ויד משמשי האור כל שהוא:

48

משנה מסכת כריתות פרק א

 מביאות קרבן ונאכל:משנה ה[*] אלו שאינן מביאות המפלת שפיר מלא מים מלא דם מלא גנינים המפלת כמין דגים וחגבים שקצים ורמשים המפלת יום ארבעים ויוצא דופן רבי שמעון מחייב ביוצא דופן:משנה ו[*] המפלת אור לשמנים ואחד בית שמאי פוטרין מן הקרבן בית הלל מחייבים אמרו בית הלל לבית שמאי מאי שנא אור לשמנים ואחד מיום שמנים ואחד אם שוה לו לטומאה לא ישוה לו לקרבן אמרו להם בית שמאי לא אם אמרתם במפלת יום שמנים ואחד שכן יצאה בשעה שהיא ראויה להביא בה קרבן תאמרו במפלת אור לשמנים ואחד שלא יצאה בשעה שהיא ראויה להביא בה קרבן אמרו

49

משנה מסכת כתובות פרק ה

 יושבת בקתדרא רבי אליעזר אומר אפילו הכניסה לו מאה שפחות כופה לעשות בצמר שהבטלה מביאה לידי זימה רבן שמעון בן גמליאל אומר אף המדיר את אשתו מלעשות מלאכה יוציא ויתן כתובתה שהבטלה מביאה לידי שיעמום:משנה ו[*] המדיר את אשתו מתשמיש המטה ב"ש אומרים שתי שבתות בית הלל אומרים שבת אחת התלמידים יוצאין לתלמוד תורה שלא ברשות שלשים יום הפועלים שבת אחת העונה האמורה בתורה הטיילין בכל יום הפועלים שתים בשבת החמרים אחת בשבת הגמלים אחת לשלשים יום הספנים אחת לששה חדשים דברי רבי אליעזר:משנה ז[*] המורדת על בעלה פוחתין לה מכתובתה שבעה דינרין בשבת רבי יהודה אומר שבעה

50

משנה מסכת כתובות פרק ח

 משנה מסכת כתובות פרק חמשנה א[*] האשה שנפלו לה נכסים עד שלא תתארס מודים בית שמאי ובית הלל שמוכרת ונותנת וקיים נפלו לה משנתארסה בית שמאי אומרים תמכור ובית הלל אומרים לא תמכור אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה קיים אמר רבי יהודה אמרו לפני רבן גמליאל הואיל וזכה באשה לא יזכה בנכסים אמר להם על החדשים אנו בושין אלא שאתם מגלגלין עלינו את הישנים [*] נפלו לה משנישאת אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה שהבעל מוציא מיד הלקוחות עד שלא נישאת ונישאת רבן גמליאל אומר אם מכרה ונתנה קיים אמר רבי חנינא בן עקיבא אמרו לפני רבן גמליאל הואיל

1234567891011121314151617181920