הלל

הלל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 11639 מקורות עבור הלל. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

תוספתא מסכת פסחים (ליברמן) פרק י

 רביעית בין חי בין מזוג בין חדש בין ישן ר' יהודה או' ובלבד שיהא בו טעם יין ומראה הלכה במזגו לו כוס ראשון בית שמיי או' מברך על היום ואחר כך מברך על היין שהיום גורם ליין שיבא וכבר קדש היום ועדיין יין לא בא ובית הלל אומ' מברך על היין ואחר כך מברך על היום שהיין גורם לקדושת היום שתאמר הלכה גדבר אחר ברכת היין תדירא וברכת היום אינה תדירה והלכה כדברי בית הלל הלכה דמצוה על אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל במה משמחן ביין דכת' ויין ישמח לבב אנוש ר' יהודה או' נשים בראוי

182

תוספתא מסכת פרה (צוקרמאנדל) פרק ד

 הלכה זשאלו תלמידיו את רבן יוחנן בן זכאי פרה במה נעשית אמר להם בבגדי זהב אמרו לו למדתנו בבגדי לבן אמר להם יפה אמרתם ומעשה שעשו ידי וראו עיני ושכחתי וכששמעו אזני על אחת כמה וכמה לא שלא היה יודע אלא שהיה מבקש לזרז את התלמידים ויש אומרים הלל הזקן שאלו לא שלא היה יודע אלא שהיה מבקש לזרז את התלמידים שהיה ר' יהשע אומר השונה ואינו עמל כאיש זורע ולא קוצר הלמד תורה ושכח דומה לאשה היולדת וקוברת ר' עקיבא או' זמר בי תדירה זמר: הלכה חאין שורפין שתי פרות בגת אחת משנעשת אפר מביא אחרת שורף

183

תוספתא מסכת פרה (צוקרמאנדל) פרק ה

 בר' יהודה אומר לן ואחר כך טבל אם לא היתה בחזקת המשתמר טמא לתרומה פותח כבשן ונוטל מצאו פתוח או שנפתח אחד מהן ר' שמעון אומר מן הסדר השני ר' יוסי אומר מן הסדר השלישי ר' שמעון בן יהודה אומר משום ר' שמעון בית שמאי או' מן סדר השלישי ובית הלל או' מן הסדר השני וזו משנה הראשונה רבותינו אומרים פותח ונוטל ואינו נמנע והחבר בא אפילו לאחר שלשה ימים ונוטל: הלכה בגילה חפאים ומצא אבק על גבי כלים הרי זה נוטל מהן אחד כולן ברשות עם הארץ מקום ששם משקעין את הנאות בטיט הלבן והחבר עומד על שיקעו

184

תוספתא מסכת פרה (צוקרמאנדל) פרק יב

 אומר אף הרוק וצואה שעל הכסא חבור להזאה ואין חבור לטומאה דברי ר' יוסי הגלילי ר' עקיבא אומר כל שחיבור להזאה חיבור לטומאה ויש חיבור לטומאה ואין חיבור להזאה: הלכה יחהקומקומות חבור לטומאה ולהזאה כסוי המיחם המחובר בשלשלת בית שמאי אומרים כולן חבור אחד הוא ובית הלל אומרים הזה על המיחם הזה על הכסוי הזה על הכסוי לא הזה על המיחם אמר ר' יוסי אלו דברי בית שמאי בית הלל אומרים כלי חבור אחד: הלכה יטטבל את האזוב בלילה לא שהמים פסולין אלא שצריך להטביל שניים הזה בלילה הבאתו פסולה והמים טמאין משום מי חטאת:

185

תוספתא מסכת קידושין (ליברמן) פרק ד

 תוספתא מסכת קידושין (ליברמן) פרק ד הלכה אהנותן רשות לשלשה לקדש לו אשה ר' נתן אומ' בית שמיי אומ' יכולין שנים להעשות עדים ואחד שליח בית הלל אומ' שלשתן שלוחין ואין יכולין להעד הלכה בהאומ' לשלוחו צא וקדש לי אשה פלנית ממקום פלני הלך וקדשה ממקום אחר אינה מקודשת הרי היא במקום פל' והלך וקדשה במקום אחר הרי זו מקודשת ר' [אלעזר] אומ' בכולן הרי זו מקודשת עד שיאמר אי איפשי שתתקדשי לי אלא במקום פל' והאומ' לחבירו צא וקדש לי אשה פל' והלך וקדשה לעצמו מקודשת לשיני הלכה גמעכשיו לאחר שלשים ובא אחר וקידשה בתוך שלשים

186

תוספתא מסכת ראש השנה (ליברמן) פרק ב

 מזה ותרועה מזה אפי' [בסירוגין אפילו כל היום] כולו יצא הלכה טזמתלמדין לתקוע בשבת ואין מעכבין את הנשים ואת הקטנים מלתקוע בשבת ואין צריך לומ' ביום טוב הלכה יזיום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת בית שמיי אומ' מתפלל עשר ובית הלל או' מתפלל תשע יום טוב שחל להיות בשבת בית שמיי אומ' מתפלל שמונה ואו' של שבת בפני עצמה ושל יום טוב בפני עצמה ומתחיל בשל שבת ובית הלל או' מתפלל שבע ומתחיל בשל שבת ומסיים בשל שבת ואומ' קדושת היום באמצע אמרו בית הלל לבית שמיי והלא במעמד כולכם זקני בית שמיי ירד חוני הקטן

187

תוספתא מסכת שביעית (ליברמן) פרק א

 החשוד על השביעית ומן הגוי ומן הכותי אפי' בשביעית מותר עד מתי מותר לזבל כל זמן שמותר לחרוש מותר לזבל הלכה המשקין את הנטיעות עד ראש השנה ר' יוסה בן כיפר או' משם ר' ליעזר בית שמיי או' משקה (את) על הנוף ויורד על העיקר בית הלל או' על הנוף ועל העיקר אמרו בית הילל לבית שמיי אם אתה מתיר לו מקצת התר לו את הכל אם אין את מתיר לו את הכל אל תתיר לו מקצת הלכה וומכוונין את הנטיעות עד ראש השנה ר' יהודה אומ' אם היו מבורכות לפני שביעית נוטלן אף בשביעית הלכה זאלו

188

תוספתא מסכת שביעית (ליברמן) פרק ב

 הישן על הישן מעשר עני ומעשר שיני לפי חשבון נוטל את העישור ועושה אותו מעשר עני ומעשר שני אם זרעו בתחלה לזרע וירק או שזרעו לזרע וחשב עליו לירק זרעו מתעשר לשעבר וירקו בשעת לקיטתו הלכה ואמ' רבן שמעון בן גמליאל לא נחלקו בית שמיי ובית הלל על הגמור שהוא לשעבר ועל שלא הנץ שהוא לעתיד לבוא על מה נחלקו על התורמל שבית שמיי או' לשעבר ובית הלל או' לעתיד לבא נמצאת או' שלש מדות בירק פול המצרי שזרעו לירק אע"פ (שהשרישו) [שהשריש] לפני ראש השנה ולקטו לאחר שנה מתעשר ובשעת לקיטתו עישורו ומתעשר מזרעו על ירקו ומירקו על

189

תוספתא מסכת שביעית (ליברמן) פרק ד

 והיינו אוכלין לוף במוצאי החג של שביעית על פי ר' טרפון אמ' לו ר' יוסה משם ראייה עמכם הייתי ומוצאי פסח היה הלכה האין מוכרין פירות שביעית לחשוד על השביעית אחד זרעים הנאכלין ואחד זרעים שאין נאכלין בית שמיי או' לא ימכר לו שדה בשביעית ובית הלל מתירין הלכה וואי זו היא ארץ ישראל מנהר דרומה של כזיב והלך סמוך לעמון ומואב ארץ מצרים שתי ארצות הן או נאכל ונעבד או לא נאכל ולא נעבד הלכה זעיירות ארץ ישראל הסמוכות לספר מושיבין עליהן שומר כדי שלא יפוצו גויים ויבוזו פירות שביעית הלכה חעיירות המותרות בתחום ניוי

190

תוספתא מסכת שביעית (ליברמן) פרק ו

 מוכר לך בדינר כלכלה זו אני מוכר לך בטריסית הלכה יחלא ימלא את הכלכלה ויוצא ומוכרה בשוק אבל בשאר שני [שבוע] אסור שזו דרך הרמיות הלכה יטבית שמאי או' אין מוכרין פירות שביעית במעות אלא בפירות כדי שלא יקח בהן קורדום ובית הלל (או') [מתירין] הלכה כאין מוכרין פירות שביעית לחשוד על השביעית אלא מזון שלש סעודות במי דברים אמורים בדבר המתקיים אבל דבר שאין מתקיים אפי' מאה סעודות מותר אין מוכרין ואין לוקחין מן הגוי ומן הכותי פירות שביעית אחרים או' מוכרין לכותי עד ארבעה אסרות הלכה כאהלוקח מן הנחתום ככר בפנדיון שאלקט ירקות שדה

1234567891011121314151617181920