הלל

הלל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 11639 מקורות עבור הלל. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

תוספתא מסכת סוכה (ליברמן) פרק ב

 בי ר' צדוק כשהייתי למד אצל יוחנן בן החרנית ראיתיו שהוא אוכל פת חריבה שהיו שני בצרות באתי ואמרתי לאבא ואמ' לי הילך זיתים לו הולכתי לו זיתים נטלן והסתכל בהן וראן שהן לחין אמ' איני אוכל זיתים באתי ואמרתי לאבא אמ' לי לך אמור לו מנוקבת היתה כדברי בית הלל אלא שסתמוה שמרים להודיעך שהיה אוכל חוליו בטהרה שאע"פ שהוא מתלמידי בית שמיי לא היה נוהג אלא כדברי בית הלל לעולם הלכה כדברי בית הלל הרוצה להחמי' על עצמו לנהוג כדברי בית שמיי וכדברי בית הלל על זה נאמ' והכסיל בחשך ילך התופס קולי בית שמיי וקולי בית הלל

172

תוספתא מסכת סוכה (ליברמן) פרק ד

 ואנשי מעשה היו מרקדין לפניהן באבוקות ואומרי' לפניהם דברי תושבחות מה היו אומרין אשרי מי שלא חטא וכל מי שחטא ימחל ויש מהן או' אשרי ילדותי שלא ביישה את זקנותי אילו אנשי מעשה ויש מהן שהיו אומ' אשריך זקנתי שתכפרי על ילדותי אילו בעלי תשובה הלכה גהלל הזקן או' למקום שלבי אוהב לשם רגליי מוליכות אותי אם אתה תבוא לביתי אני אבא לביתיך אם אתה לא תבוא לביתי אני לא אבוא לביתיך שנ' בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך ובירכתיך הלכה דמעשה ברבן שמעון בן גמליאל שהיה מרקד בשמנה אבוקות של אור ולא היה אחד מהן

173

תוספתא מסכת עדויות (צוקרמאנדל) פרק ב

 נוהג אלא כדברי בית הילל: הלכה גלעולם הלכה כדברי בית הילל והרוצה להחמיר על עצמו לנהוג כחומרי בית שמאי וכחומרי בית הילל על זה נאמ' הכסיל בחושך הולך התופס קולי בית שמאי וקולי בית הילל רשע אלא או כדברי בית שמאי כקוליהון וכחומריהון או כדברי בית הלל כקוליהון וכחומריהון: הלכה דבית הילל אומ' אין אדם פוטר את אשתו בגט ישן שלא יהא גיטה גדול מבנה כתב לשום הפרכין לשום הארכינות או שהיו שני מלכים עומדין וכתב לשום אחד מהם כתב לשום אבי אביו כשר לשום אבי משפחה פסול ואם היה נקרא על שמו כשר אמ' ר' שמע' בן

174

תוספתא מסכת ערכין (צוקרמאנדל) פרק ד

 רבן שמעון בן גמליאל ור' יוחנן בן ברוקה אומר' אף מעשר שני פדייתו היא משיכתו: הלכה ההמקדיש את נכסיו ונתן עיניו לגרש את אשתו ר' אליעזר אומר ידירנה הנאה וגובה כתובתה מן הקדש ואם רצה להחזיר יחזיר ר' יהשע אומר אם רצה להחזיר לא יחזיר ובית הלל אומרים אם רצה להחזיר לא יחזיר ר' אליעזר אומר כדברי בית שמאי ור' יהשע אומר כדברי בית הלל: הלכה והקדיש תשעים מנה והיה חובו מאה מנה מוסיף את דינר ופודה מיד הקדש אפילו בדינר שאין הקדש יוצא ידי פדיון רבן שמעון בן גמליאל אומר אם היה חובו מרובה על הקדשו לא

175

תוספתא מסכת ערכין (צוקרמאנדל) פרק ה

 בנוי בחומה ר' יהודה אומר כאלו הוא בחוץ ר' שמעון אומר כאלו הוא בפנים: הלכה טובתי בדין שפתחיהם לפנים וחללן לחוץ או פתחיהן לחוץ וחללן לפנים בית שמאי אומרים אין פודין בהם מעשר שני כאלו הם בפנים אין אוכלים בהם קדשים קלים כאלו הם בחוץ בית הלל אומרים מכנגד החומה ולפנים כלפנים מכנגד החומה ולחוץ כלחוץ אמר ר' יוסי זו משנת ר' עקיבא משנה הראשונה בית שמאי אומרים אין פודין בהם מעשר שני כאלו הם בחוץ ואין אוכלים בהם קדשים קלים כאילו הם בפנים בית הלל אומרים הרי הן כלשכות את שפתחה לפנים כלפנים את שפתחה לחוץ כלחוץ: הלכה

176

תוספתא מסכת פאה (ליברמן) פרק ג

 אפי' אחרים עוברין בדרך וראו את העומר ששכחוהו אין שכחה ר' שמעון בן יהודה או' משם ר' שמעון אפילו אחרים עוברין בדרך וראו את העומר ששכחוהו פועלין אין שכחה עד שישכחוהו כל אדם ר' יהודה או' העושה כל שדהו עומרים מעמר להן כמעמר לגדיש חררה בגדיש מודים בית שמיי ובית הלל שאם הפקיר לאדם ולא לבהמה לישראל ולא לגוים הפקר הלכה באמ' ר' אלעאי שאלתי את ר' יהושע על אילו עומרין נחלקו בית שמיי אמ' לי התורה הזאת על אילו העומרין הסמוך לגפא ולגדיש לבקר ולכלי' ושכחו וכשבאתי ושאלתי את (ר' ליעזר אמ' ר' ליעזר) ר' ליעזר אמ' לי

177

תוספתא מסכת פסחים (ליברמן) פרק א

 אע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר והיה בעת ההיא אחפש את ירושלם בנרות ואו' נר אלים נשמת אדם הלכה בבית שמיי או' שתי שורות על פני כל המרתף שורה החיצונה הרואה את הפתח והעליונה הרואה את הקורות אבל שלמטה הימנה ושלפנים הימנה אין צריך בדיקה בית הלל אומ' שורה החיצונה היא העליונה הרואה את הפתח ואת הקורות שלמטה הימנה אבל שלפנים הימנה אין צריך לבדוק הלכה גחורי הבית העליונים והתחתונים היציע והדות וגג הבית וגג המגדל בית התבן בית הבקר ובית העצים ובית האוצרות אוצרות של יין אוצרות של שמן ואוצרות של תבואה אינו צריך לבדוק רבן שמעון

178

תוספתא מסכת פסחים (ליברמן) פרק ב

 שמכסיף יוצאין בו יוצאין בהן בין לחין בין כמושין ואין יוצאין בהן יבישין ר' מאיר או' אף יוצאין בהן יבישין ר' צדוק או' אף יוצאין בהן כבושין הלכה כבהחזרת והמצה והפסח לילי יום טוב הראשון חובה ושאר ימים רשות ר' שמעון או' לאנשים חובה לנשים רשות הלל הזקן היה כורכן שלשתן זה בזה ואוכלן מאימתי אוכלן משתחשך לא אכלן משתחשך אוכלן כל הלילה לא אכלן כל הלילה לא יאכלם מעתה החזרת והמצה והפסח אינן מעכבין זה את זה

179

תוספתא מסכת פסחים (ליברמן) פרק ד

 ובשבת מלבישו בגיזתו ומניחו ויוצא ר' ישמעאל בי ר' יוחנן בן ברוקה או' ארבעה עשר שחל להיות בשבת לא היה מפשיט אלא עד מקום חזה הלכה יאכהן הקרוב אצל המזבח שופכו שפיכה אחת כנגד היסוד אם שפכו שלא כנגד היסוד פסול הלוים עומדין על דוכנן וגומרין הלל בשורה אם גמרו שנו ואם שנו שלשו ואע"פ שלא שלשו מימיהן אמ' ר' יהודה מימיה של כת שלישית לא הגיעה לומ' אהבתי כי ישמע ה' מפני שעמה ממועטין והיא היתה נקרית כת עצילין הלכה יבכמעשהו בחול כך מעשהו בשבת אלא שהיו כהנים מדיחין את העזרה שלא כרצון חכמים כיצד מדיחין את

180

תוספתא מסכת פסחים (ליברמן) פרק ז

 ניצלה החיצון ולא ניצלה הפנימי קולף ואוכל עד שמגיע לנא הלכה בהפסח מחזירין אותו שלם ואין מחזירין אותו חתכות דברי ר' יהודה ר' יוסה או' בשבת בין כך ובין כך אסור ביום טוב בין כך ובין כך מותר אמ' ר' שמעון לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על הפסח שמחזירין אותו שלם ואין מחזירין אותו חתכות על מה נחלקו על האברין שבית שמיי או' מחזירין ובית הלל או' אין מחזירין הלכה גיתום ששחטו עליו אפטרופין יאכל ממקום שהוא רוצה הומנה על אחד מהן אוכל ממקום שהומנא הומנא על שני פסחים אוכל מאי זה מהן שנשחט ראשון ר' שמעון

1234567891011121314151617181920