הלל

הלל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 11639 מקורות עבור הלל. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

תוספתא מסכת ביצה (יום טוב) (ליברמן) פרק ג

 הלכה יאין מביאין עצים לא בחבל ולא בקופה ולא במחצלת אלא מביא הוא במטפחת ובחיקו אמ' ר' שמעון בן לעזר לא נחלקו בית שמיי על המכונסין שבקרפיף שיביאו ועל המפוזרין שבשדה שלא יביאו על מה נחלקו על מפוזרין שבקרפיף ועל מכונסין שבשדה שבית שמיי או' לא יביאו ובית הלל אומ' יביאו אמ' ר' נתן לא נחלקו בית שמיי ובית הלל על מפוזרין שבקרפיף ועל מכונסין שבשדה שיביאו על מה נחלקו על המפוזרין שבשדה שבית שמיי אומ' לא יביאו ובית הלל או' יביאו הלכה יאהמטה והכסא והספסל וקתדרא ועריסה שנתפרקה וכן קורה שנשברה וכן סואר של קורות שנשבר אין

112

תוספתא מסכת בכורות (צוקרמאנדל) פרק ג

 אמר לו אכלת היום אמר לו מן יודע שמהמעשר אכל מה המן אין לו דמים אף מעשר אין לו דמים אמר לו קיץ יודע שהבכור אכל מה הקיץ נמכר בזול אף הבכור נמכר בזול: הלכה טובית שמאי אומרים אין נמנים על הבכורות אלא הכהנים בלבד ובית הלל אומרים אף ישראל ר' עקיבא מתיר אפילו גוי שנ' כצבי וכאיל: הלכה טזבשר בכור בית שמאי אומרים אין מאכילין אותו לנדות ובית הלל אומר מאכילין אותו לנדות: הלכה יזבכור שאחזו דם אין מקיזין לו את הדם במקום שעושה בו מום אבל מקיזין לו את הדם במקום שאין עושה בו מום

113

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק א

 והטה ר' אלעזר בן עזריה אמ' לו ר' ישמעאל מה זה אלעזר אמ' לו ישמעאל אחי לאחד או' לו מפני מה זקנך מגודל והוא או' להם יהיה כנגד המשחיתים אני שהייתי זקוף הטיתי ואת שהייתה מוטה נזקפתה אמ' לו אתה הטיתה לקיים דברי בית שמאי ואני נזקפתי לקיים [דברי] בית הלל דבר אחר שלא יראו התלמידים ויעשו קבע הלכה כדבריך הלכה הלמה אמרו אחת קצרה מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר לקצר אינו רשאי להאריך לחתום אינו רשאי שלא לחתום לא לחתום אינו רשאי לחתום לשוח אינו רשאי שלא לשוח ושלא לשוח אינו רשאי לשוח לפתוח בברוך אינו רשאי

114

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ב

 לומר שאינו חולץ מקום שבני אדם (ערומים) עומדין ערומין אין שם שאילת שלום ואין צריך לומר מקרא ותפלה וחולץ תפליו ואין צריך לומר שאינו נותן מקום שבני אדם עומדים ערומים ולבושין יש שם שאילת שלום ואין שם מקרא ותפלה ואין חולץ תפליו ואינו נותן לכתחלה הלכה כאהלל הזקן או' אל תראה ערום אל תראה לבוש אל תראה עומד ואל תראה יושב אל תראה צוחק ואל תראה בוכה משם שנ' עת לשחוק ועת לבכות עת לחבוק ועת לרחוק מחבק

115

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ג

 וביום טוב וביום הכפורים מתפלל שבע ואו' קדושת היום באמצע רבן שמעון בן גמליאל ור' ישמעאל בר' יוחנן בן ברוקה או' כל זמן שזקוק לשבע או' קדושת היום באמצע הלכה יגיום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת בית שמיי או' מתפלל (שמנה עשר) [עשר] ובית הלל או' מתפלל תשע יום טוב שחל להיות בשבת בית שמיי אומרי' מתפלל שמנה ואו' של שבת בפני עצמה ושל יום טוב בפני עצמו ומתחיל בשל שבת ובית הלל או' מתפלל שבע ומתחיל בשל שבת ומסיים בשל שבת ואו' קדושת היום באמצע ר' או' אף חותם בה ברוך מקדש השבת וישראל והזמנים הלכה

116

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ה

 הלכה כדפועלין שהיו עושין אצל בעל הבית הרי אילו מברכין שתים אומ' ברכה הראשנה וכולל את ירוש' בשל ארץ וחותם בשל ארץ ואם היו עושין עמו בסעודן או שהיה בעל הבית מברך להן הרי אילו מברכין ארבע הלכה כהדברים שבין בית שמיי לבית הלל בסעודה בית שמיי או' מברך על היום ואחר כך מברך על היין שהיום גורם ליין שיבא וכבר קדש היום ועדיין יין לא בא ובית הלל אומ' מברך על היין ואחר כך מברך על היום שהיין גורם לקדושת היום שתאמר דבר אחר ברכת היין תדירה וברכת היום אינה תדירה והלכה כדברי בית הלל הלכה כו

117

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ו

 ותהלה על כל ברכה] וברכה ועל כל תהלה ותהלה הלכה כגבראשונה כשהיתה תורה משתכחת מישראל היו זקנים מבליעין אותה ביניהן שנ' והנה בעז בא מבית לחם וגו' ואו' ה' עמך גבור החיל ואו' אל תבוז כי זקנה אמך עת לעשות לה' הלכה כדהלל הזקן או' בשעת מכנסין פזר בשעת מפזרין כנס בשעה שאתה רואה שהתורה חביבה על כל ישראל והכל שמחין בה את תהי מפזר בה שנ' יש מפזר ונוסף עוד בשעה שאתה רואה שהתורה משתכחת מישראל ואין הכל משגיחין עליה את הוי מכנס בה שנ' עת לעשות לה' היה ר' מאיר או' אין לך אדם מישראל שאין

118

תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ו

 כיון שהגיע לאויר הגג הרי זו מגורשת הוא מלמעלה והיא מלמטה וזרקו לה כיון שיצא מרשות הגג נמחק או נשרף הרי מגורשת] הרי זה גיטיך ונטלתו מידו והוטילתו לים או לנהר וחזר ואמ' לה שטר פסול הוא נייר חלק הוא לא כל הימנו לאוסרה הלכה גבית הלל אומ' אין אדם פוטר את אשתו בגט ישן שלא יהא גיטה גדול מבנה כתב לשם הפרכין לשם הורכיינות או שהיה שם שני מלכים עומדים וכתב לשם אחד מהן כשר לשם אבי אביו כשר לשם אבי משפחה פסול אם היו נקראין על שמו כשר הלכה דגר ששינה שמו בשם הגוים כשר (וכן

119

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק א

 הלכה כההלוקח יין ליתן לתוך הקילור וקמח לעשותו מלוגמא ורטייה פטור מן הדמיי וחייב בודיי והן עצמן פטורין מן הודיי הלוקח קמח לעורות פטור מן הדמיי וחייב בודיי ושל ודיי שנתן לתוכו עורות מותר ליתן לתוכו עורות אחרים הלכה כושמן ערב בית שמיי מחייבין ובית הלל פוטרין אמ' ר' נתן לא היו בית הלל פוטרין אלא בשל פליטון בלבד הלכה כזאחרים או' משום ר' נתן מחייבין היו בית הלל בשמן ורד ודנין הלכה כחתשלומי תרומה וחומשה וחומש חומשה מותר העומר ושתי הלחם ולחם הפנים ושירי מנחות ותוספת הבכורין ר' שמעון בן יהודה או' משם ר' שמעון

120

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ב

 הלכה יאומקבלין לכנפים ואחר כך מקבלין לטהרות אם אמ' איני מקבל עלי אלא לכנפים בלבד מקבלין אותו קבל עליו לטהרות ולא קבל עליו לכנפים אף על הטהרות אין נאמן הלכה יבעד מתי מקבלין בית שמיי או' למשקין שלשים יום לכסות שנים עשר חדש ובית הלל או' זה וזה לשלשים יום הלכה יגהבא לקבל עליו אפי' תלמיד חכם צריך לקבל עליו אבל חכם היושב בישיבה אין צריך לקבל עליו שכבר קבל עליו משעה שישב אבא שאול אומ' אף תלמיד חכם אין צריך לקבל עליו ולא עוד אלא אף אחרים מקבלין בפניו הלכה ידהמקבל בפני חבורה אין בניו

1234567891011121314151617181920