הלכות לולב לראב"ד - השגות הרמב"ן

הלכות לולב לראב"ד - השגות הרמב"ן

  

/ההשגות על הלכות לולב מופיעות גם בראב"ד - תשובות ופסקים סימן ז./
השגות הרמב"ן על הלכות לולב להראב"ד
[הרי רבנו הרב קובע הלכה דגזול פסול בכל הימים, אבל שאר הפסולין דוקא ביום הראשון, וכשהוקשה לו ממה שאמרו בסוגיא בשלמא יבש וכו' מתרץ דהכי קאמר בשלמא יבש לא קשיא לי דילמא תנא דידן סבר מקרא נדרש לפניו ולא לאחריו, אבל מסקנא מקרא נדרש לפניו ולאחריו] וביום הראשון נדרש על לכם שהוא לפניו ועל הדר שהוא לאחריו, זה תורף דבריו ז"ל. ואם ידחה הרב סוגיא של מקשה לומר דלרוחא בעלמא איתמר, מה יאמר במימרא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.